اشتراک مردم درانتخابات

Posted on at


قبلأمردم کشورمابه خاطرانتخابات زعیم خودجرگه هامی خوانددراین جرگه هامردم فیصله به عمل می آوردندکه بحیث پادشاه یاکلان انتخاب گردد.امااین قسم انتخابات دربین یک عده متنفذین صورت می گرفت ودیگرمردم فرصت یاوقت داده نمی شدکه ابرازنظرکنند.هرشخصی که ازطرف کلان هایابزرگان معرفی می گردیدخواه ناخواه بچوکی ریاست می رسیدحکمرانی کرده فقط متوجه خودواطرافیان خویش بوده چندان توجه به مردم غریب وبیچاره نداشته ومردم بچاره رابه حالت فقروبیچاره گی نگاه می داشت.تانتوانندازحقوق خویش دفاع کنند.البته فقراقتصادی فرهنگی دچاربوده وازآن رهای نداشته تانتواننداولادهای شان ازنعمت سوادبرخوردارباشند.تااین که جامعه جهانی ومردم به کمک یک دیگرزمینه انتخابات رابوجودآوردند.دردوره اول مردم این قدرآشنایی نداشته که رهبریاریس جمهورمنتخب خود که یک شخص دلسوزبه وطن ومردم خودباشداراده قانون وحاکمیت قانون رابه دست بگیردومردم راازبدبختی هانجات دهد.متآسفانه مردم ناآگاهانه به اشخاصی رای داده که جزبه اطرافیان خودبه دیگرمردم مصدرخدمت شده نتوانسته .البته کمک های که ازطرف جامعه جهانی شده به جای مناسب به مصرف نرسیده مردم شریف مابایدبدون درنظرداشت قومیت نژادپرستی لسان سمت رای دهی یک وجیبه ملی ماست بایدبه پای صندوق های رای رفته دلسوزانه به کشوروملت خودبه کسی رای دهندکه بتواند خدمت گارملت خودباشندواین کشورصادقانه خدمت کرده بتوانند.این رای هابه ذات خودسرنوشت کشوروآینده اولادهای این کشور راتامین وتضمین کرده می توانداگرچه مردم مابه چالش های ناامنی رو به روهستندبایدبه هر نحوی که می شوددرروزانتخابات شرکت نموده رای خود را به کسی بدهند. که شایسته لیاقت وخدمت گارملت وکشورباشدالبته 16 حمل 1393یک روزسرنوشت سازاست .بایدخود مردم آگاهانه به پای صندوق های رای رفته صادقانه رای خویش به صندوق ها ریخته یک شخص فعال نه مثل سابق ناآگاهانه به دونه در نظرداشت معلومات کسی راانتخاب کنندنه برای خودشان منفعت داشته ونه برای مردم پس بهتراست.آگاهانه رای های خویش رابه صندوق بی اندازیم همه مایان این وجیبه ملی خویش اداکنیم.


من آرزودارم که تمام هم وطنانم روز انتخابات رابه خوبی پشت سر بگذارنند.


نویسنده:ماری امیریAbout the author

marie444aniri

ماری امیری صنف ییازدهم مکتب محجوبه هروی علاقمند به باسکتبال هستم
انسان باید همه وقت سعی و تلاش از خود بخرج داده تا بهدف خودبرسد.

Subscribe 0
160