حجاب

Posted on atحجاب بهترین زیب و زینت یک انسان است ، خداوند متعال به تمام بندگان خود امر میفرماید تا حجاب را رعایت نمایند . حجاب باعث کاهش بی بند و باری و فساد در یک جامعه میگردد ، بر تمام انسانها لازم است تا آن طوری که خداوند بزرگ و مهربان امر میفرماید حجاب را رعایت نمایند و همیشه باید از اوامر خداوند متعال پیروی نموده و حجاب داشته باشیم چرا که حجاب به انسان عفت و عزت میدهد و همیشه یک انسان با عزت و با عفت باشیم


 


حجاب تنها برای زنان لازم گردانیده نشده بلکه برای مردها هم در چوکات اسلام حجاب لازم گردانیده شده است ، طریق حجاب زنان طوریست که آنها باید : تمام بدن خود را پوشانیده ، موها باید معلوم نشود ، از نشستن و صحبت با اشخاص نا محرم اجتناب نمایند و غیره محدودیت هایی که در اسلام درج شده است و در مردها حجاب طوریست که باید آنها هم با زنان نامحرم ارتباط و همنشینی نداشته باشند و بالعکس امروز لباسشان لباس زنان نبوده و مردانگی خود را در لباس مردانه حفظ نمایند


 


در جامعه ای که افراد آن جامعه حجاب را رعایت نکنند در آن جامعه بی نظمی ایجاد میگردد و افراد آن جامعه به راه های بد کشانیده میشوند و جامعهء اسلمی ما رو به ضعف میرود و عزت و عفت در آن جامعه محو میشود و جامعه ما به یک جامعهء بد و فسق تبدیل میشود . اگر چه کشور ما اسلامیست اما آنچه از رفتار انسانها میبینیم اسلامی نبوده و نیز گاهی ضد اسلام است


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/176172/176172About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160