خواجه غلتان ولی

Posted on at


خواجه غلتان مزار یک اولیای هراتجواجه غلتان ولی 


خواجه غلطان ولی وقتی به سمت هرات میامد 


از جانب کوه امد و در امان وقت متوجه شد که این شهر در هر چند قدم ان اولیا خفته است 


و با خود گفت که پای گذاشتن بر روی این خاک توهین به اولیا خواهد بودسپس تصمیم گرفت تا غلت زنان وارد هرات شود تا به گفته خودش پاه بر روی خاک اولیا نه گذارد


و او در هنگام چرخ زدن درگذشت


و او را در ولایت هرات دفن کردن در قسمت شرق مزارش یک زمین چهار گوش است که مردم در امان قسمت خود را غلت میدهند و در این کار حکمتی است که اگر نیت شخص درست باشد مستقیم غلت میزند


و اگر شخص نیت درست نه داشته باشد کج می غلتد


و اول باید نیت کند بعد غلت زنیدو گاهی انسان های که بسیار گناه کار باشند  انقدر غلت میزند که باید شخصی دیگری ان را ایستاد کنند


با تشکر جمع اوری 


 


هستی طوفانAbout the author

hastitofan

هستی 14سال دارداو متعلم است و در افغانستان زندگی میکند

Subscribe 0
160