مبارزه با سختی ها

Posted on at


مبارزه با سختی ها


مبارزه با سختی ها و پشتکار در کار ها از راز موفقیت انسان در زنده گی است. زیرا کار زار حیات مملو از فراز و فرود ها و ازمایش و امتحان هاست . به سر منزل مقصود کسی می رسد که تاب و توان مقابله با سختی های روزگار را داشته باشد. چنانکه شیخ سعدی گفته است:


نابرده رنج گنج میسر نمی شود


                                                           مزد ان گرفت جان برادر که کار کرد  


                              


همینطور اگه شاگردان درس نخوانند و زحمت نکشند اصلا از نعمت بزرگ علم و دانش بهره ور نمی شوند و در نتیجه در امتحان کانکور ناکام می مانند همینگونه برای رسیدن به خدا و سعادت در این ، انسان ها به نحوی از انحا و به شکلی از اشکال مورد امتحان و ازمایش قرار می گیرند و خداوند{ج}  به افراد شکیبا و صابر مژده نیک میدهد. 


و همچنان شما را به چیزی از ترس و گرسنه گی و نقصان مال ها و جان ها و میوه ها بیاز مائیم و بشارت ده صابران را.کسانی که در ابتداء و ازمایش های روزگار ، مقاومت و ایستاده گی می نمایند سر انجام پیروز می شوند مشکلات و ضربه ها موجودات جامد را تباه و نابود میسازند . 


انسان هدفمند و خردمند باید با مساعی پیگیر و تلاش های خسته گی نا پذیر ، فتوت و پایمردی خود را عملا به اثبات برساند و در نتیجه مصدر خدمات مفید و ارزنده برای خود ، خانواده، کشور، منطقه و جهان گردد.همچنان در اخر باید گفت: مبارزه با سختی و تحمل رنج ها و غم ها را خردمندان است


    . چنانچه شهید بلخی چه زیبا سروده است


     اگر غم را چو اتش دود بودی  


                                     جهان تاریک بودی جاودانه


درین گیتی سراسر گر بگردی


خردمندی نیایی شادمانه 


با احترام [ لاله ذکا]                                                        


            


 


 


 About the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160