فرق میان زن و مرد( قسمت دوم

Posted on at


 


اختلافاتی که نظر به شکل ظاهری و ساختمان بدنی در مرد و زن دیده میشود از این قرار است:


مرد دارای ققس صدری عریض، دست و پای بلند و عریض، شکم کوچک و استخوان های بلند و ضخیم میباشد، در صورتیکه زن برعکس این صفات را دارا است، قوه کار و حرکت در مرد زیاد تر از زن است.رنگ چهره و بدن مردها از هر نژادی که باشند تیره از زن است، و این خصوصیت در پرندگان نیز مشاهده میشود که پرهای نر پر رنگ تر است، همچنین هیموگلوبین در خون مرد زیاد تر از زنان است.دو اختلاف مهم که بیشتر جنبه ی فزیولوژیکی دارد تا جنبه اناتومیکی در مورد زن و مرد دیده میشود، یکی از آنها اختلاف در قدرت عضلات و نیروی بدن و دیگری اختلاف در سرعت تکامل یا به حد بلوغ رسیدن است.مردها از لحاظ شدت عمل عضلات بر زن ها برتری دارند. مرد سریعتر میدود وبهتر مشت میزند.


عضلاتش سوخت زیاد تر مصرف میکنند  و بنابر این اکسجن زیاد تر میخواهد و گلوبین سرخ خو او ده فیصد  زیاد تر از زن است و نتیجه فعالیت بدنی او بیشتر است بنابر این از همان هنگام کودکی در صدد پیدایش محیطی است که با ساختمان بدن او مناسب باشد و همچنین دختران از همان کودکی محیط مناسب با احتیاجات خود را انتخاب میکند.دختران زود تر از پسران بالغ میشوند در حدود دو سال از این لحاظ از پسران جلوتر هستند، علاقه ی که دختران به اجتماع دارند و میخواهند غریزه مادری را هرچه زودتر به منصه ی ظهور برسانند و نیز نداشتن آن نیروی عضلاتی که پسران دارند، موجب آن میشود که بیشتر به خانه داری، تزئینات و حاضر کردن خود برای مکالمات و محاورات و غیره بپردازند.


ادامه دارد


حکمت الله عزیزAbout the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160