چند نکته مهم برای بودن یک دوست خوب

Posted on at


.

                                                                                              

چند نکته مهم برای بودن یک دوست خوب:در این دنیا وسیع و پهناور همه انسان ها نیاز به یک همکار ،دوست و همصحبت دارند تا که بتوانند زندگی خود را به درستی پیش برده و مشکلات زندگی از دوش شان سبک تر شود.  و از طرف دیگر بخاطریکه انسان ها یک زندگی اجتماعی دارند و طریقه زندگی شان همین تقاضا را دارد که با دیگران ارتباط بر قرار کنند.                       ارتباط برقرار کردن با دیگران یک ضرورت زندگی اجتماعی ما است.موفقیت در بر قراری ارتباط با دیگران باعث موفقیت در زندگی اجتماعی میشود. و زنده گی اجتماعی بر ما لازم میدارد که با دوستان خود رابطه و رفتار عاطفی داشته باشیم بناءً برای داشتن رابطه و رفتار خوب و عاطفی باید چند نکته مهم را یاد آور شویم:    ارتباط کلامی:-ارتباط کلامی یکی از ارزنده ترین مشخصه های انسانی است .آداب معاشرت نخستین شرط ارتباط است که امروزه بعنوان یکی از مهمترین فضیلت های فردی و اجتماعی در جهان معاصر شناخته شده استآغاز بیشتر دوستیهاو رفاقتها و اکثر کدورتهاو کینه ها ریشه در «عملکردو گفتار»ما داردکه در این میان«گفتار»نقش ویژه ای را ایفا میکند.

        یکی از خصائصی که باعث تفرقه انداختن بین دو دوست میشود سوء تفاهمات بیجا است .سوءتفاهم به صورت کلی و اغلب «سوءتعبیر»به معنی خاص در موارد زیادی باعث بوجودآمدن کدورتها و کینه ها در بین افرادمیشود که البته درک معاشرت و گفتگو به فاکتور های از جمله:شخصیت فرد،شیوه ی ادای مطلب توسط گوینده،وضعیت فکری شنونده و عواملی محیطی و اجتماعی جامعه بستگی دارد.توجه به واقیعت ها ودر مجموع واقعگرا بودن و میزان تجارب فردی و همچنان طعم وبار معنایی و مفهومی کلمات ردوبدل شده بین افراد نیز از عواملی است که میتواند دلیل ارتباط موفق و یا ناموفق باشد    عده ای از روانشناسان، قرن 21 را قرن سوءتعبیر نام نهادند زیراکه انفجار اطلاعات باعث تحریک شدید سیستم عصبی شده و توانای درک مطالب را در افراد پائین آورده است و می آورد.بیشتر سوء تفاهمات بین افراد بخاطر عدم اعتماد به خویشتن است و کسانی که اعتماد به نفس شان سست است،به بزرگ نمائی نکات منفی و کوچک نمائی نکات مثبت عادت دارند.برای این افراد نکات مثبت و سازنده هیچگاه به اندازه نکات منفی در خور توجه نیست.برای این منظور «تأکید بر تواناییها»و تلاش در راه کسب فرصت های طلائی برای تصمیم گیری بسیار مؤثر میتواند باشد.وتقویت روحیات افراد با تشویق آنان به کار و تلاش بیشتر،نتایج موفقی را در بر داشته است.با توجه به نکات بالا ما میتوانیم در زنده گی خود به آسانی دوست های خوبی را انتخاب کنیم . یکی از مهمترین فواید داشتن دوست این است که کسانی افسرده گی و یا کدام مشکلی در زنده گی خود داشته باشند میتوانند آن مشکل را با دوست خود شریک ساخته و حل نمایند زیرا هیچ قاعده و قانونی نیست که شما را مجبور کند،گره هر نوع گرفتاری را خودتان،تنها باز کنید.چنانچه مصیبت و مشکل تحمل ناپذیری مانند:در گذشت یکی از اعضای فامیل یا بیماری کشنده و یا حادثه ناگوار،اسباب نگرانی تانرا فراهم میسازد.یا فراهم ساخته یا حتی اگر مورد جزئی هست که تحملش برای تان دشوار است،بدیدار دوستان صمیمی و یا اقوام خونگرم خود بشتابید و احساسات تانرا درباره آن و ضعیت ابراز کنید که این روش دلهره های تانرا تسکین و همدردی دیگران با شما عامل فروکش کردن احساسات تان خواهد بودAbout the author

160