عالم خواب و رویا

Posted on at


 


رویا و خواب دیدن که جز مسايل مهم دنیا میباشد .


بعضی ها میګویند : خواب دیدن چیزی نیست که قابل توجه باشد ، انسان در عالم بیداری فکر و شعورش منظم کار میکند و در عالم خواب نامنظم و پرت و پلا و پراګنده و یک سلسله تخیلات بی منطق و بی اساس که اصلا شایسته فکر کردن و مطالعه نیست در عالم خواب برای آدم پیدا میشود اینها میګویند تمام رویا ها اینطور است .


اما این همه ګفته ها قطعا باطل است . خواب دیدن ، حتی همان خوابهایی که ما آنهارا پرت و پلا میدانیم و واقعا هم از یک نظر پرت و پلا میباشد ، آن ګونه نیست که کسی خیال کند بی حساب بی حساب است ، بلکه آنها همه نظم و منطقی دارند . از یک سو میتوانیم این ګفته های خودرا ثابت کنیم آنهم با معجزه حضرت یوسف که همان تعبیر خواب میباشد . پس بر ما این ثابت میشود که در خواب رازهایی نهفته هست که شاید ما بعد ها از آن باخبر شویم .عالم خواب و رویا یک عالم عجیبست که در آن هرکس از خود یک شناختی بجا میګذارد . ما همه خواسته و ناخواسته  خواب ها و رویاهایی در زندګی خود داشتیم و داریم از این لحاظ باید نهایت سعی و تلاش خود را بکنیم تا رازهایی که در دلمان نهفته هست همانند یک رویا و در قالب یک رویا باقی نماند ، اراده کنیم تا آنها را حقیقت بخشیم ... ما میتوانیم 


انسانها یک قسمت از شیرین ترین لحظات زنده ګی شان را در رویا هایشان سپری میکنند . رویاهایی که تنها خودشان و خدایشان از آنها باخبر اند . شخص خود را در عالم رویا ګم میکند ، در آن عالم تنها به چیزهایی فکر میکند که تابحال آنهارا نداشته است و یا سعی در بدست آوردنشان نکرده . امیدوارم که همه ما سعی در واقعیت بخشیدن رویاهایمان داشته باشیم
About the author

160