زن سمبول عاطفه

Posted on at


زن سمبول عاطفه


زن یعنی مادر ، سمبول عاطفه ، محبت ، مهربانی، فداکاری و ایثار عشق و آرامش دهندۀ روحی و روانی ، منتظم امور خانه و تربیه دهنده اطفال سالم و در فرجام کوثر و منبع تولید و بقای نسل .


در اسلام حق وحقوق مومنین و مومنات مشخص و معین بوده و قوانین شرعی در این مورد مطابق به فطرت آنان وضع گردیده و عمل می کند .


بزرگترین و بی همتا ترین حقی که اسلام به زن داده است ، آن است که پروردگار عالمیان حقوق والدین را به بعد از حق خویش قرار داده اند وفرموده اند: "اگر معبودی بعد از من باشد همانا پدر و مادر شما باشد." مهربانی دیگر خداوند بزرگ اینکه زن را مادر ساخت و جنت را زیر قدوم مادران قرار داد.


مهمترین ارج و تکریم و احترام و تجلیل از مقام زن از طرف پرودگار جهان اینست که رفت و آمد در بین صفا و مروه را که یاد آور زحمات بی بی هاجره مادر" اسماعیل ذبیح الله "هنگام اقامت شان در آن وادی خشک و سوزان برای پیدا کردن قطرۀ آبی برای نجات طفل شان "اسماعیل ذبیح الله" ته و بالا می دویدند و خداوند تعالی چشمۀ زلال آب زمزم را به حکمت بالغه شان برای شان پیدا و آنان را از تشنگی نجات داد ، جز مراسم و مناسک حج تا قیام قیامت قرار داد که این امتیازیست بس ولا و بی همتا به مقام زن در دین اسلام.


همچنان خداوند یکتا و متعال سوره ای را بنام "سوره النسا " مسمی و بر حضرت محمد "ص" فرو فرستاد و سوره های نور و احزاب را نیز به ارتباط مسایل زنان پیامبر و سایر زنان بر پیامبر اکرم "ص" نازل گردانیده است.


بربنیاد این اصل اسلام از همان آوان ظهورش برای اعادۀ حق و حقوق و حیثیت و شخصیت و عزت زن دست بکار شد وعلیه تمام ناروایی به زن چون زنده به گور کردن دختران ، باختن زن در قمار و گرفتن چندین زن بدون رعایت حقوق انسانی شان و خرید و فروش شان مانند حیوانات و غیره عرف و عادات ناپسند و غیر انسانی و اخلاقی اعراب ، شدید به مبارزه دست یازید و این چنین رسم و رواج های غیر انسانی را از جامعۀ اسلام مطرود و مردود ساخت وحق و حقوق آنانرا در شریعت غرای محمدی"ص" تثبیت نمودند.


فلهذا زن در اسلام جایگاهی خاصی داشته و نیم پیکر جامعه را تشکیل میدهد که حیات زن و مرد در آن با هم ارتباط ناگسستنی داشته و یکی مکملُُُ متمم یکدیگر اند ، مرد مجرد در زندگی تجردش احساس کمبود می نماید و این کمبود با تزویج زن مرفوع می گردد.


چناچه پیامبر اکرم "ص" فرموده اند: " کسی که ازدواج نماید نصف دینش را احراز نموده است."About the author

160