سه راه برای زنده گی موفق

Posted on at


 

سه راه برای یک زنده گی مؤفق (نیکی ،شادمانی وسعادت):                                                    نیکی:- نیکی عبارت از اخلاق ،ایمان و اعمال پسندیده میباشد. نیکویی نمودن به دلها ره یافتن، دل نوازی کردن،و به خشنودی شتافتن است و نیکی امری است خجسته که صاحب دلان مقبل درآن قدم نمی زنند و این سریست سر بسته که غیر صاحب نفسان اهل دل از آن دم نمی زنند.                                             اصل عبادت نیکو کاری است زیرا که اعمال و کردار نیکو ثمره و ترجمان ایمان راستین است.اشخاص نیکو کار در دعوای ایمان داری صادق،متقی وپرهیزکارند بنابرین اساس نیکی مجموع اصول ایمان،اصول اعمال نیک و اصول اخلاق است. وهمچنان اینکه نیکو کاری یکی از جمله خصائص پیامبران است زیرا پیامبران دارای چهار صفت خجسته و نیک هستند که عبارت از:نیکو کاری،سخاوت، صبر بر حوادث و قیام بر حق. شادمانی:-در نظام اجتماعی اسلام بر روابط انسانها بسیار تأکید شده که لازمه این ارتباط نشاط و سرور است.همینطور بانگرش به ژرفای سخنان خردمندانه پیشوایان معصوم «ع»پی میبریم که آن رهنمایان در مورد خشنود کردن دیگران بسیار سخن گفته اند پبامبر ختمی مرتبت میفرمایند که مردم به ویژه اطفال را شاد سازید زیرا که هر کس مؤمنی را شاد کند مرا شاد کرده و هر کس مرا شاد کند خدا«ج»را شاد کرده است. از ویژه گی های مومن با ایمان شوخ طبعی است زیرا که خداوند کافر خوش اخلاق را بر مؤمن عبوس و بد اخلاق ترجیح میدهد. شادمانی،ماندگار و از میوه های عقل است و خداوند به کسی که شادمانی عنایت نموده،لطف کرده است. باید دانست که مکتب اسلام روی شادی و نشاط خاطر بسیار تأکید کرده است بنابرین ماباید در شبانه روز قسمتی از وقت خویش را به تفریح و شادمانی اختصاص بدهیم. سعادت:- اگر میخواهید سعادتمند باشید رسیدن به معرفت را هدف خود قرار دهید زیرا معرفت شما را به طرف فضیلت میکشاند.و فضیلت راه خوشبختی را جلوی پای تان میگذارد!کسی که ازراه فضیلت و عفت دور افتاده اگر دنیا را زیر و زبر کند به خوشبختی نخواهد رسید.باید متین باشیم و از راه حقیقت و دین خارج نشویم.همیشه خندان باشیم،گویا رنج و غم را نمیشناسیم،به چیزها ی پوچ دل نبندیم. برای کشف حقیقت ،رنج را به جان بخریم و برای قبول واقعیت ها مهیا باشیم.( نیک بختی،خوشحالی وسعادت جز یک فاصله و متارکه میان دو بدبختی،دومصیبت و دو بیماری چیز دیگر نیست

 About the author

160