ماهیت وعناصر سازنده ء مقاله

Posted on at


تعریف مقاله


 


مقاله قطعه یی از بیان انشایی است که یه گونه ی نثر باعباراتی روان در مورد موضوعی مشخص نگاشته میشود ودارای حجم متوسط است  .


یابه عبارت دیگر مقاله  منثوری است از دیدگاه نویسنده اش بیان یکی از موضوعات راباصرف وقت نسبتا اندک احتوا میکند .


مقاله یکی از آثار علمی –ادبی است که بیشتر وبهتر ازسایر انواع آن  میتواند مسایل متنوع را افاده وبیان دارد.


هرچند بیان مفاهیم جدید علمی توسط تحقیقات گسترده ازنوع کتابها ورساله ها ممکن است ,امامقاله ها به گونه ء کوتاه وبازحمت کمتر میتوانند حقایق علمی را بیان دارند.در زندگی امروزه ما مادیگری بر ارزشها هجوم آورده است ,روشهای حیات پیچیده شده ,خواسته ها بسیار واوقات اندک است  وبشر در ابعاد مختلف زنده گی به امور کوتاه ومختصر تمایل دارد.


مردم خواستار اند اند تا بحری را در کوزه بگنجانند وروشنی خورشید را در یک لمعه از نور مشاهده نمایند .از این رو نیاز احساس میشود زمینه های کوتاه وسبک برای اهل مطالعه آماده شود .


زیرا میتوان محتوای یک کتاب را با ارائه مقاله ی به خوانندگان انتقال داد .مقاله در ارائه مطالب عمیق .مهم با الفاظ اندک موفق است .


تهیه آن بر نویسنده آسانتر واستفاده ازآن برای خواننده ها مناسب تر خواهد بود .


همین گونه تهیه مقاله نسبت به آثار برزگتر وقت کمتر را میطلبد ,همچنان که خواندن آن زمان کوتاه تری را تقاضا میکند.انواع مقاله


مقاله به اعتبار نحوه ء ارائه بیان ,اهداف ,موضوع وبازدهی اش به طور کلی دارای انواع زیر میباشد .


1_مقاله علمی


2_مقاله ادبی


3_مقاله علمی- تحقیقی


عناصر ساختاری مقالات علمی تحقیقی


مقالات علمی –تحقیقی برعلاوه ء اوصاف یاد شده محتوایی ,از نگاه ساختار نیز دارای ویژه گیهای اند وبه عناصر در تشکیل ساختار خود نیاز دارند که قرار ذیل است.


1_عنوان مقاله


2_ یا خلاصه


3_کلمات کلیدی یا کلید واژه ها


4_مقدمه


5_متن مقاله


6_نتیجه گیری


7_فهرست مآخذ یا کتابنامه


پانوشتها


 


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160