مراحل انجام تحقیق

Posted on at


عملیات تحقیق با حرکت علمی ویژه یی آغاز میشود ودارای مراحلی است که یکی پس از دیگری باید طی شوند. پژوهشگر درهرمرحله نیازمند به انجام عملیات مستقلی است.


که باید به صورت متوالی ,درعین جدایی هرمرحله ازمرحله قبل  وبعد,انجام پذیرد .وپس از ارزیابی یک مرحله واطمیداد به صحت وتمام شدن آن ,وارد مرحله دیگرشود .


هرتحقیق علمی برای اینکه به نتیجه درست برسد ,چند مرحله را پشت سر میگذراند ,بنابر این مراحل انجام تحقیق قرارذیل است .1_انتخاب موضوع


تعین وانتخاب موضوع , از امور مهم وارزشمند در ایجاد یک اثر حقیقی است محقق زمانی تحقیق را آغاز مینماید که با موضوعی ناشناخته روبروشود وشناساندن آن را لازم ومفید بداند , بنابراین در جریان تحقیق در نخست خودش آنرا می شناسد وسپس به دیگران معرفی میدارد .2_ثبت وقرار داد موضوع تحقیق


گاهی میشود محقق برای کدام موسسه یا نهاد خاص تحقیقی را انجام میدهد ,همچنان تحقیقاتی که برای تهیه پایان نامه های تحصیلی برای دوره های مختلف انجام میابد یا برای ترفیعات علمی درموسسات تحصیلات عالی انجام میگیرد ثبت وقرار داد آن امر ضروری است .


3_فرضیه یا طرح ریزی نخستین


درهرکار پژوهشی باید برنامه ,خط مشی ,محورهای اصلی کار تحقیق ومراحلی که پژوهشگر ازآغاز تاپایان خواهد پیمود معین شود.


4_شناسایی منابع ومآخذ یا کتاب شناسی


پس ازبرنامه ریزی اولیه وتهیه خاکه کار محقق محقق به دنبال شناسایی میرود وپس از شناسایی ,آنها را ثبت وجمع آوری مینماید.5_نحوه استفاده از منابع یا مطالعه ویاداشت برداری


درمطالعه ویا داشت برداری خوانش تمام اثر از اول تاآخر درمواردی ضرور است که اثرمذکور نقش محوری داشته باشد.


6_دسته بندی موارد جمع آوری شده


وقتی معلومات کافی در مورد موضوع مورد نظر جمع آوری گردید مرحله طبقه بندی اطلاعات آغاز می یابد وجایگاه هریک را درحد ومرزی مشخص نماید .


7_تعدیل برنامه تحقیق یا خاکه ءکار


بعدازجمع آوری ودسته بندی مطالب تغیر مییابد وحتما نیاز به تحول آن احساس میشود .گاهی این تعدیل وتجدیدنظر حتی به حد تغیر عنوان رساله هم میرسد .8_تنظیم وتحریر متن رساله


دراین مرحله از تحقیق نیز احتمال تغیردرخاکه ی اولیه ویا عناوین فرضی وجود دارد شاید محقق یاد آوری موضوعی را اکنون لازم بداند که قبلا به خاطر نداشته یا مطلبی را ترک نماید که قبلا گنجانده


9_بازنگری واصلاح متن رساله


اثر تحقیقی بانوشتن وتحریراولیه کامل نیست بلکه نیاز به اصلاح وبازنگری دارد وحتما چیزهای به متن ترتیب شدهء نخستین اضافه میگردد10_ویرایش متن رساله یاسپردن آن به ویراستار


ویراستاری ,بخشی از کار آماده سازی کتاب یا رساله تحقیقی برای چاپ است .


ویراستار عموما از دو دیدگاه (فنی) و(محتوایی ) به ویرایش یک اثرمیپردازد که در عین حال این دو دیدگاه ار هم تفکیک ناپذیر است 
About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160