زن درجامعه افغانستان

Posted on atزن قیمتی ترین هدیه یی است که خداوند برای شاد زیستن مرد آفریده است،زن فقط همسر نیست بلکه زن یک خواهر،یک مادرویک عضوازیک خانواده است که متاسفانه اکثرا ناآگاهانه در جامعه ی ما به زن منحیث پدیده یی بد می نگرند ومورد خشونت های بسیار قرار می گیرند

 

 

افغانستان یک کشورجنگزده است که درطی این جنگ ها به زنان صدمات زیادی وارد شد.زنان نیمی از پیکر جامعه را می سازند وآنها با مردان را دارند؛ اما درافغانستان حق بین مرد وزن به درستی رعایت نمی شود.دراین کشور تابه حال عادت های بی معنی وبی مفهوم زیادی وجود داشته ودارد ، که مثال های آن زیاداست. ازبی عدالتی نسبت به زنان گرفته تا ظلم وبی رحمی به اطفال .تمام این فرهنگهای غلط از دوران جنگهای گذشته افغانستان است این جنگها ازطرف افراد وکشورهای قدرت طلب وخودخواه تقویت می شد که هنوز هم این حمایت ها ادامه دارد.این جنگها به ظاهر به پایان رسیده امادر واقعیت ودرخفا وجود داشته وهنوز هم ادامه دارند

.اشکاروواضح، درپیش چشمانمان انسانهای زیادی براثر انفجارات پراکنده وگاه وبی گاه هراس افگنان کشته میشوند؛ از جمله این کشته شده گان غیر نظامیان ،زنان و اطفال بی گناه هستند.کشورافغانستان ازاین همه جنگ ،خرابی وویرانی سخت اشفته وخسته است .زنان افغان از این جنگ هاچیزی نسیب نشدند جز غم،دردوحسرت های بی شمارازکمبود ها ونداشته هایی که نداشتنشان دردها ورنجهای زیادی رابرایشان به وجود آورد .این درد ها لایق زنان افغان نیستند .زنان افغان بسیار شجاع وتوانمنداند چراکه با بسیاری از این مشکلات مبارزه کرده اند، دربدترین شرایط ، زنده گی خودراباصبروتحملی که ازخود نشان دادند سپری کردند؛به لطف زنان، مردان توانستند باجرعت وشجاعت دراین میدان پرچالش وسختی به زنده گی خودادامه دهند ومقاومت کنند.زنان همانند چراغی درتاریکی اند روشن وراهنما . برای عبور ازهرراه وتاریکی نیاز به چراغ وراهنما ئی است .چه خوب خواهد بود که اگر به زنان به چشم افرادی توانمند نگریست وازافکار وقدرت تفکر آنها درراه آبادی کشور استفاده کرد.

.زنان افغان بسیارتوانمند اند ،اما نمی توانند از توانایی خود بهره مند شوند.چرا که همیشه درگیرمشغله ها وگرفتاری های زنده گی خود هستندوهمیشه مورد خشونت اند؛در اصل زنان افغان از حق وحقوق خود بی خبر اند؛ جز آن عده که تحصیل کرده وبا فهم هستند .دختران وزنان تحصیل کرده نسبت به خانم های بی سواد کمتر مورد خشونت قرار می گیرند چراکه خانم های تحصیل کردازحقوق خود به خوبی اگاه هستند ومیتوانند از خود به خوبی محافظت کنند .مشکلات فراوان وچالشها ی گوناگون زنده گی ودید کم وضعیف خانم ها نسبت به زنده گی باعث شده که این مشکلات فراگیر تروعمیق ترشود. در گذشته زنان اسیرغیرت ها،غرور و خود خواهی های بیجای طالبان شدند.زنان از تعلیم،تربیه وپیشرفت عقب ماندند،چرا که اصلا نمی توانستند از خانه بیرون شوند.آن زمانها مرد سالاری بود،زنان به علت ضعف بدنی که داشتند همیشه مورد ضرب وشتم مردان قرار می گرفتنداما نتوانستند چیزی بگویند .گفتن وشنیدن این حرف ها نیز مشکل است چه جا به اینکه در آن زمان باشی وآن را تجربه کنی.

 

زنان در این زمان یعنی بعد از طالبان در عرصه های مختلفی پیشرفت کردند.حضور زنان در جامعه بیشتر شد وفعالیت های زیادی از خود نشان دادند که خود شاهد بسیاری از این پیشرفت ها بوده ام ،از جمله شرکت زنان در پروسه ی انتخابات که حالا ما چندین نامزد شورای ولایتی خانم در ولایت هرات داریم که با پشتکار واعتماد به نفس کاملی که به خود دارند پا به عرصه سیاست گذاشته اندوهمچنان درعرصه های مختلف ورزش،پزشکی،تجارت ودیگر عرصه ها شرکت دارندوبسیارفعال،لایق،کاردان وباپشتکار هستند.زنان ودختران درعرصه ی تعلیم وتربیه بسیار پیشرفت کرده اند.طوری که در کانکورامسال حجم بیشتر شرکت کننده گان را دختران تشکیل داده بوداند.افغانستان درهرعرصه یی به بخش اناث ضرورت دارد که هیچ کس نمی تواند منکر آن باشد.افغانستان همچنان مدیون زنان بوده واست.امیدوارم روزی زنان هم بتوانند درامنیت وآرامش کامل دوش به دوش مردان ایستاده وبرای آبادی وطن تلاش کنند

 

.About the author

160