عدالت اجتماعی

Posted on at


عدالت اجتماعی

عدالت به معنای برابری وانصاف می باشد.عدالت اجتماعی عدالتی است که تمام افراد جامعه از آن برخوردار باشند بدون موجودیت عدالت در تمام زمینه ها نمیتوان از یک جامعه انسانی واسلامی سخن زد حقی که خداوند (ج) برای هر انسان داده است بدون هیچگونه تردیدی باید به افراد جامعه داده شود.

عدالت به عنوان یک فضیلت ومبدأ انسانی یکی از هداف عمدۀ بعثت پیغبران راتشکیل داده است مفهوم عدالت در تعالیم اسلام چه قرآن و چه احادیث نبوی باز تاب گسترده یافته است حتی واژۀ <<عدل>> درقالب های مختلف بیش از 30 بار در قرآن مجید ذکرشده است.

دراما در شرایط کنونی، زمانی میتوان از برقراری و تأمین عدالت اجتماعی در جامعه سخن به میان آورد که شرط دیگر ولازمۀ آن یعنی نظام مردمی وحاکمیت ملی برآورده شده باشد بدون برقرای نظام دموکراسی واقعی و بدون تأمین حاکمیت ملی در کشور نمیتوان در مسیر عدالت اجتماعی گام گذاشت.

از این جهت مسجل شدن این سه اصل با هم در پرتو دین مقدس اسلام ممکن ولازمی می باشد فقط همپیوندی این سه اصل است که سبب پیشرفت جامعه شده برای ترقی وتمدن، زمینۀ گسترش و استحکام را آماده می سازد.

برای اینکه افراد جامعه بتوانند به حقوق خود دست یابند لازم است که هر عضو جامعه با روحیه تساند وتعاون اجتماعی بتوانند، آگاهی وفهم خود را در این زمینه بیشتر ساخته حد واندازۀ حقوق و، وجایب خود خود را بشناسد و با توجه به تقویت نظم اجتماعی در این رابطه در چارچوب قوانین گام بگذارند  عدالت اجتماعی فقط در شرایطی ممکن است عملی واجرا گردد که آن جامعه دارای یک دولت با ثبات ومبتنی بر قانون باشد واز مشروعیت مردمی برخوردار بوده و برای صلح اجتماعی ومنطقوی بیندیشد.

 

 

 About the author

160