سرنوشت اطفالی که والدین خود را از دست داده اند

Posted on at


والدین کسانی که بعد از خدا و دین بلند ترین مقام را دارند ، کسانی که از زمان تولد اطفال شان فدا کاری را آغاز و تا زمانی که زنده هستند به اطفال خود فکر می کنند حقوق والدین از هر نگاه در جامعه مقدم و بالا تراست اگر از لحاظ اجتماعی بنگریم والدین تشکیل دهنده فامیل و دهنده فرهنگ به اطفال از زمان تولد هستند و یا از لحاظ دینی، که خداوند رضای خود را در رضای والدین نهفته است در هر صورت تنها کسانیکه بیشتر از موجودیت خود در دنیا به موجودیت اطفال و فرزندان می پردازند باز هم والدین اندو اما اطفالی که به نهوی والدین خود را از دست می دهند مطمئنا دچار مشکلات زیادی در جامعه می شوند چون در تمام دنیا هیچ شخص دیگری نمی تواند در طول عمرش زنده گی ما را تضمین کند و به مشکلات مان در زنده گی رسیده گی کند از دست دادن والدین در کودکی باعث می شود که همان فرد در دوره جوانی و نو جوانی افسرده و گوشه نشین باشد و به دلیل اینکه از کودکی مشکل اقتصادی داشته نمی تواند بسیاری از خواسته های زنده گی خود را پوره نماید و حتی بعضی اوقات به همین دلیل ترک تحصیل نیز می کندو اما از لحاظ فرهنگی چون از کودکی راهنما ،مشوق و تربیه کننده نداشته امکان دارد در دوره جوانی به کار های خلاف و فسادین نیز مبتلا شود و در یک جامعه تنها منشأ بی عدالتی همین مخلوط بودن افراد به فساد و خلاف است که جامعه را از ریشه خراب و مبتذل می کندو بهترین مثال آنرا می توان از افغانستان کشوری که مدت 30 سال جنگ را در خود جای داده و بسیاری از مردم خود را در آن جنگ ها شهید داده است نام برد و اینرا گفته می توانیم که تنها دلیل نا توانی و عقب مانده گی افغانستان همین دوره های خونگیر بوده است و اثرات آنرا ما تا به امروز مشاهده می کنیم چون هنگامی که والدین در کنار اطفال خود باشند اطفال فقط به فکرآموزش و افتخار آفرینی به والدین خود هستند و هنگامی که ذهن آنها به این کار های خلاف بار مشغول شود در مقابل خود نصایح پدر و مادر خود را دیده و از آن دست می کشند پس گفته می توانیم که وقتی ما شاهد آبادی ، صلح ، شفافیت و آرامی در جامعه می باشیم که این جنگها هیچ طفل دیگری را بی والدین نکند
160