دعا– پاک کننده قلب

Posted on at


:درآغاز تعریفی کوچک از نظر خودم


دعا عبارت از خواسته یا خواهش ویا تمنایی است که ازبارگاه ایزد منان تقاضا میشود . مانند؛امروزصبح زمانیکه خدا پنجره آسمان رابازکرد ازم پرسید چه آرزوی داری؟ گفتم خدایا! مواظب همه آدماباش آنانی که نیت پاک وحس قشنگ آدمیت را بدل دارند وبرای اشخاص فقیر ومسکین کمک یا خوبی میکنند قدر شناس ومتواضع اند نظر رحمت وبذر محبتت را میوه دلشان بگردان، هیچ تنهای شان نگذار آمین. این یک دعا بود که من امروز صبح کردم امیدوارم که شما نیز مانند من دعا نموده باشید.نه تنها برای خود بلکه برای همه مسلمانان عزیز که از ظلمت و بیچاره گی رهایی یابند وبه سوی کامیابی،سرافرازی،زندگی باآرامش وحدت ویکپارچگی،صلح سعادت وخوشبختی راه یابند.هرانسان در زندگی خود آرزوهایی دارد که هیچ وقت نمیتواند بدون کمک الله به آنها برسد پس باید دعا نمائیم از ته دل وقلب تااینکه خداوند همه مارا به آرزوهای ما رسانده یاری مان کند قبل از دعاباید از گناهان خود توبه نمائیم چراکه تاکه گناه باماباشد شاید به آرزوهای خود رسیده نتوانیم این که کار سخت نیست. توبه کردن باعث راحتی روح وروان خودمامیشود.بلی!خودانسان احساس سبکی نموده به هدف های زندگی خود فکرکرده میتواند چراکه تاوقتی که فکر ما دچار بی راهه باشد کی میتوانیم به درستیفکر کنیم وبرای زندگی بهتر خود گامهایی موثر برداریم انسانی موفق است که برای آینده خود هدف داشته باشد وبرای رسیدن به هدف تنها یک راه وجود دارد پشتکار:که جز الله پاک دیگر کسی بوده نمیتواند.امروزبعضی از مردم بوسیله رشوت و یا پارتی خودرابجایی میرسانند وفکرمیکنند آن چیزیکه توسط اینطور کارهای خراب بدستآیدبرای همیشه برای شان ماندنی است نه آنها غلط فکر میکنند بدون چیز حلال دیگر هیچ چیز ماندنی نیست وبرای بدست آوردن آن تنها خداوند میتواند کمک مان کند می فهمم که عده زیادی از افراد مومن به این گفته عقیده دارند.آزاده نبی زاده


:برای خواند مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-HeratAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160