صبرزیبا

Posted on at


صبروشکیبای یکی ازبهترین عادات انسانهای استسنای است که دارای اراده ای قوی هستندوهمیشه درمقابل کارهای سخت را پیش میگرند بایداین رابدانیم که صبرانسان راموفقیت می رساندوچون اگرصبرنکیم پس چه میتوانیم کرد.


اگرصبرنداشته باشیم این صبرنداشتن ما نه تنها اینکه باعث حل مشکلات مانمیشودبلکه به مشکلات چیزی دیگرهم اضافه میشودپس جزصبرچیزدیگری برای انسان آرامش نمی آوردباعث حل مشکلات آن نمیشود


 


.


پس درحقیقت کسانیکه صبرراپیش میگرندآنهااعتمادزیادبه خداوند دارندانسانهای باتقوای هستندمیداندکه همه مشکلات راجزخداوندج دیگرهیچ کسی حل کرده نمی تواند.چنانچه حضرت محمدص همیشه درهرکاری اصحاب خودمیکفتندازصبرکاربکیرید.


{چناچه روزی حضرت ابوبکره صدیق مریض بود به عیادت شان میرفتندبه حضرت ابوبکر گفتندآیا طبیب رابرای معاینت بخواهیم. کفت طبیب مرامعاینه کرده است کفتندچه کفت. ابوبکرفرموداومی گویدمن هرآنچه بخواهم می کنم .شکیبا باش وبدان شکیبای ات برای خداوبایاری اوست} بااین باور که مشکلات حل خواهندشدوپایان خوبی خواهد داشت پس صبروشکیبای راپیش کنی سختی هاآسان خواهدبودسبربزرگان رادیدیدکه چقدرآنها درمقابل سختی ها مانندکوه استوار بودن


.


وهمچون حق برپاوبرجا بودن آن بزرگان فقط به صبر وشکیبای التفا نکردندبلکه به مبارزه وجنگ هم پرداختن وبه پیروزی رسیدن


 
About the author

160