چرا به ابو هریره میگویند پدر گربه

Posted on at


احادیثی روایت شده که روزی اصحاب با رسول اکرم(ص)در یک جمعی نشسته بودندوحضرت محمد(ص)جمع را ترک کردندواصحاب گفتند شایدبرای وضوگرفتن رسول خدا(ص)رفته باشندومدتی گذشت که صحابه ها رفتن در جستجوی پیامبر همه به تشویش بودند وابوهریره می گوید من ازهمه بیشترتشویش داشتم ودرجستجو بودم که یک باغ رادیدم که دروازه نداشت ودرآن سوراخی بود که ازداخل آن داخل باغ رادید انداختم ورسول خدا(ص)رادیدم ومانند روباهی ازآن سوراخ وارد باغ شدم وحضرت محمد(ص)وقتی مرا دیدندگفتند ابو هریره ومن گفتم بلی یارسول خداوبعدازآن به ابوهریره مشهورشدند


.


وهمچنان گفته شده که حضرت ابوهریره بخاطری که گربه هارا زیاد دوست داشتند ازآن خاطرهم برایشان ابوهریره می گویند.ویک موضوع دیگر هم وجود دارد که گفته شده که حضرت ابوهریره وقت نماز ظهر بوده وزمانی که میخواستند بروند نماز را ادا کنند،یک گربه روی چپن شان خوابیده بوده که حضرت ابوهریره چپن خود را بریده تا گربه بیدارنشود


.


حضرت ابوهریره ازصحابه های جلیل وقدر رسول اکرم(ص)می باشند که بیشترین حدیث را روایت کرده اند.


چند حدیثی که ابو هریره نقل کرده است.


ابو هریره می گوید:پیغمبر(ص)فرمود:به من دستور داده شده است که با مردم بچنگم تا بگویند:لا اله الاالله،هر کسی که به وحدانیت خدا اعتراف کند جان ومالش از جانب من محفوظ می ماند مگر در مقابل حقی که بعهده دارد،وحساب (نیت وکارهای پنهانی)اوبا خداست.     (لولو و مرجان)


ابو هریره میگوید:پیغمبر(ص)فرمود:ایمان شصت وچند شعبه دارد وحیا یکی از شعبه های ایمان است.   (لولو ومرجان


)


 About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160