نفوس واهمیت آن در انکشاف کشور

Posted on at


 


نفوس عبارت از مجموعه تعداد باشنده گان یک کشور است که در محلات مختلف بنا بر عوامل جداگانه سکونت اختیار کرده اند.تعداد نفوس در بعضی جا ها کم ودر بعضی جاها اضافه تر می باشد بنآ تناسب نفوس به محل زیست قابل اهمیت می باشد.


نفوس کشور عزیز ما افغانستان در حدود(26)میلیون نفر تخمین شده است که در سراسر کشور زنده گی می کنند نفوس موجوده در تمام کشور یکسان نه بوده بلکه شرایط اقلیمی ،ساختما اراضی ودیگر عوامل اقتصادی ،بشری وسیاسی بالای تمرکز نفوس تاثیر دارد


.


هم چنان با در نظرداشت عوامل فوق در سرزمین های حاصل خیز مانند ننگرهار،لوگر،کاپیسا،لغمان وپروان تعداد زیاد نفوس جا بجا شده اند،در حالیکه در دشت های سوزان وصحرائی مانند:بکواومارکو تعداد نفوس بحد اقل آن میرسد پلان های انکشافی در کشور با در نظرداشت ازدیاد نفوس درنظر گرفته شده است


.


در کشور عزیز ما افغانستان 80% در دهکده ها و20% در شهر ها امرار حیات داشتند،اما باگزشت زمان وتحولات سیاسی دراین اواخر تراکم نفوس د رشهر های کابل ،جلال آباد،مزارشریف،هرات،وغیره شهر ها بیشتر شده است.


خلاصه اینکه در سرزمین های هموار واقلیم مناسب تمایل بودباش انسانها بیشتر می باشد نه درریگستان ها ی گرم وسوزان یا نقاط مرتفع وکوهستانی.


 160