جهان با فرهنک های مختلف

Posted on at


 


فرهنک عبارت از رسم و رواجی است که در یک کشور مروج میباشد که این رسم ها بیانگر عنعنات و قدامت آن کشور میباشد که همین فرهنک های مختلف یک کشور سازنده آن کشور میباشد .در هر کشور قبایل و اقوام زیادی زنده گی میکنند که هر یک از این قبایل دارای یک عنعنه میباشند که با عنعنات خود وحدت و یک پارچگی آن کشور را برای دیگران نمایش میگذارند برای آن ها بازگو میکنند که با فرهنک خود کشور خود را به سوی پیشرفت رهنمای میکنند و با فرهنک های خود توجه کشور های دیگر را به خود جلب مینمایند.چون جهان دارای کشور های مختلف میباشد به همین دلیل دارای فرهنک های مختلف نیز میباشد که این فرهنک های مختلف بیانگر قدامت هر کشور میباشد 


چون هر کشور همان گونه که دارای فرهنک خاص خودش میباشد همان گونه دارای تاریخ و سرنوشت مختص به خودش را دارا میباشد.به طور مثال کشور عزیز مان افغانستان که مهد تاریخ بوده و این دیار گهن دارای تاریخ و فرهنک شگوفای میباشد که همه را با فرهنک ها ی زیبایش حیران نموده است که بنا بر وجود اقوام مختلف دارای فرهنک های مختلف نیز میباشد که این اقوام مختلف در ولایت و بخش های مختلف زنده گی میکنند بنا بر همین هر ولایت دارای رسوم خود میباشد.به طور مثال رسوم عمومی در افغانستان عبارت از پوشیدن لباس رسمی یا همان لباس افغانی که یکی از مهمترین عوامل و نشاندهنده افغانی بودن ما میباشد در محافل رسمی مانند جشنوار های که به مناسبت پیروزی وویا مراسم از فبیل میله گل سرخ و غیره مراسم که پوشیدن لباس افغانی در این محافل بازگو کنند پایبندی به عنعنات و رسوم ما میباشد.همچنان یکی از رسوم در افغانستان عبارت از پوختن غذاهای مختلف در فصل های و مراسمات رسمی میباشد که هر قبیله دارای غذاهای مختلف میباشدو از آن در استقبال مهمانان شان استفاده میکنند.همچنان اگر خواسته باشیم رسوم کشور های دیگر را بنگریم یکی از دیگر کشور های عنعنوی عبارت از کشور اسلامی ایران میباشد که این کشور در اصل بنیان گذار جشن نوروز میباشد که جمشید بادشائ ایران تبدیل شدن سال جدید را یک پدیده مقدس دانست و از آن به عنوان یک جشن ملی یاد کرد که تا اکنون در سراسر کشور های حوضه نوروز از تجلیل میکنند .و همچنان فرهنک های کشور های دیگر که در نقاط مختلف جهان از آن برای به نمایش گذاشتن رسوم خود استفاده مینمایند .هر انسان باید که عنعنات کشورش احترام قایل بوده و در مانده گاری آن تلاش خود را نماید چون با از بین رفتن فرهنک یک کشور یعنی نابودی و زوال یک کشور میباشد.


 


 About the author

160