فرماندهان برای بانوان فعالیت میکند

Posted on at


این ویدیو بشکل نمایش توسط هفت نظامی بلند رتبه از شش کشور مربوط به ناتو و یکی از کشور همکار ناتو, سویدن انجام میشود. این نمایش بشکل تیاتر توسط جنرالهای نظامی انجام میپذیرد که که بیانگر داستان واقعی زندگی هفت زن است و به موضوع حقوق بانوان میپردازد.این ویدیو توسط بروسلز در یازده مارس سال 2014 برای شبکه های ناتو در مونز کشور بلجیم ثبت شده است. طوریکه این نمایش توسط نظامی ها در مورد حقوق بانوان اجرا میشود بسیار جالب توجه می باشد. یکی از جنرالها میگوید که مرد مانند طلا است و زن مانند یک پارچه سفید. اگر طلا بر روی گل بیفتد, میتوانید آنرا دوباره پاک کنید, و از پیش بهتر خواهد درخشید, اما اگر یک پارچه بر روی گل بیفتد, خراب خواهد شد.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160