سکوت من شکست نیست

Posted on at


خیلی بی سرو صدا سکوت اختیار کردم در برابر تمامی مشکلات دنیا. همه این سکوت من را گمان کردند که شکست است اما اینگونه نخواهد بود این سکوت یعنی من سراغ تدبیر خواهم دوید تا ناگهان بتوانم سکوت را بشکنم و مشکلات را شکست دهم، درست است من سکوت کرده ام اما دلیلی دارم که مملو از موفقیت خواهد بوداگر من بیوفتم بر زمین دلیلی نخواهد بود تا بلند نشوم، یعنی اگر زمین خوردم دیگر بلند نشوم؟ نه ! من اگر هفت باز زمین بخورم مطمئنن هشت بار بلند خواهم شد


پس زمین خوردن من شکست نیست بلکه گردهمایی تدابیر است تا هر لحظه بهتر تر یاد بگیرم که چگونه بلند شوم


".به قول ادیسون: " من نهصد و نود و نه بار شکست نخورده ام بلکه نهصد و نود و نه روش یادگرفته ام که چگونه لامپ ساخته نمیشود


پس شاید زمین خوردن من چیزهای جدیدتری برای من بیاموزانداگر در مسابقه ی بازنده معرفی شدم،‌دلیلی برای جلوگیری از مسابقه بعدی و اشتراک نکردن در آن نخواهد شد بلکه هیجانی تر خواهم گردید تا در دور بعدی موفقیت خود را ثابت کنم


بی احترامی دیگران دلیلی برای شکستن غرور من نخواهد شد بلکه غرور من را سرفراز تر خواهد کرد زیرا هرگز سعی نخواهم کرد بی احترامی به دیگران بکنم


جواب های منفی دیگران دلیلی برای جلوگیری از درخواست دوباره من نخواهد شد بلکه من را وادار خواهد کرد تا در خواستم را به دیگران غالب کنماین را میدانم اگر در برابر هر کاری سکوت اختیار کنم به نفع ام خواهد بود زیرا حین حال عصبانیت کار خودش را خواهد کرد، پس بهتر همان سکوت است تا تدابیرم بهتر


گردد


آری ای دوستان سکوت من شکست من نیست ، من اگر هفت بار زمین بخورم هشت بار برمیخیزم


مورچه کوچکترین موجودیست که همه میدانیم وقتی او در برابر تمامی موانع سد راه اش حاضر نشود سر خم کند و مسیرش را تغیر ندهد جای شرم است من با اینکه اشرف مخلوقاتم شکست را به سادگی بپزیرم و مسیرم را تغیر دهمآری سکوت یعنی جمع آوری تدابیر تازه تر و بهتر برای پیش گیری از وقایع خطر آفرین


سکوتم همواره به نفعم خواهد بودAbout the author

160