نا امیدی انسان در مقابل مشکلات زندگی

Posted on at


نا امیدی انسان در مقابل مشکلات زندگی

یک گل بته ظریف وزیبا و در پهلویش یک درخت صنوبر که شاخه هایش همرای گل بته بازی میکرد. یک روز باد شدید شد درخت صنوبر به گل بته گفت:که حالا تو چه کار میکنی؟میخوای که ترا از باد محافظت کنم؟ ولی گل بته از بس که مغرور بود نخواست که حرف بزند

وباد شدیدتر شد وگل بته از طبیعت افتاد و خشک شد,وهمچنان باد تند تر شده میرفت. تا اینکه در خت صنوبر هم ازکـــــــــــمرشکست و به زمین افتاد وباد کم رنگ وایستاد شد و گل بته پس دوباره به شکل اولش در آمد ودوباره ایستاده و مثل اول ســـــــبز شد اما همان درخت صنوبر با همان بزرگی واستواری اش نتوانست که دوباره ایستاد شود

 

واین به این معنی که انسان نباید هیچوقت نا امید شود و هیچوقت نباید در برابر مشکلات زندگی خود را ضعیف و ناتوان نشان دهد.....

و ما از این این نتیجه را میگیریم که باید همیشه در برابر مشکلات قوی و مستحکم باشیم و نباید بگذاریم که زندگی با مشکلاتش به ما غلبه کند

آیا ما به اندازه یک گل بته ظــــــریف و کوچک شده نمیتوانیم ؟

درست است که یک گل بته بسیار کوچک و ظریف است اما توانایی و قدرت و استقامتش در مقابل وزش باد بی نهایت است

(هلــــــــــینا صدیقی)

 About the author

160