چگونه زندگی دوستانه داشته باشیم

Posted on at


زندگی خیلی پستی ها وبلندی های زیادی دارد.کمی کاستی های رنج وزحمت های زیادی دارد.زندگی مانند گلی میباشد.که هروقت به آن آب بدهی روز به روز شاداب وتازه وپرطراونت میشودواگربه آن رسیدگی نشود .وآب داده نشود.ازهم میپاشد..زندگی زن وشوهرهمین گونه است.اگردربین خود تفاهم مخبت وصمیمیت مهربانی دوستی وجود داشته باشد.زندگی آنها خیلی خوب وتاآخرجاویدان میماند.وبه خوشی به پایان میرسد. پایه زندگی زن وشوهربااعتماد مستحکم است .وبایدهمدیگرخودرادرک ومشکلات خود رابایگدیگربگویند.تاباعث جنگ وجدال وحتی جداشدن آنها نگردد.هردو طرف فکرآنها پریشان وناراحت میباشد.وازهم زندگی پاشیده میشود.پس برای اینکه زندگی پراز آرامش محبت ودوراز پریشانی باشد.باید طوری رفتارکنیم


.که همه امورزندگی به دلخواه پیش برود.وبایددر زندگی خودزود تصمیم نگیریم .ودروقت عصبانیت نباید زود تصمیم گرفته شود.چون درآینده هیج سودی ندارد.وباید زن اطاعت شوهر خودرابکند.وسرپیچی نکند.چنانچه دردین مقدس اسلام آماده است .که اطاعت شوهرخودرابه جاکند.


وواجب هم میباشد.اطاعت خانواده بخشی ازجامعه انسانی میباشد.وهر شخص که دردفتر ومکتب میباشد.به یک رهنما وسرپرست نیار دارد.بنائن مردبیشترین مسولیت رادر خانواده دختروپسرخوددارد.وسرپرست خانواده میباشد.وبایدنفقه زن واولادخودراباه دوش دارد.پس باید اطاعت شوهرخودرابکند.وباید در تمام بایگدیگرمشوره داشته باشند.


تا فضای خانواده پراز صمیمیت وخوشحالی باشد.ویکی ازمسایل مهم درزندگی اجازه گرفتن ازشوهرش میباشد.ودرهنگام بیرون شدن ازخانه دیدن قوم وبازاررفتن اجازه بگیرد.چون باعث مشکلات زیادی در زندگی میشود.وباعث بی اعتمادی ودل سیایی میشود.وحتی باعث جداشدن یگدیگرمیشوند.


وشوهر به خاطرزن واولادخودرحمت میکشد.تافامیل اوراحت وآسوده وافسوس دیگران رانخورند.وزن میتواند.تنهاخودرابرای شوهرش زیبابسازد.ومیتواند درخانه خودهرگونه لباسی رابپوشد.تاباعث محبت دربین شان گردد.ودرفضای محبت آمیززندگی خودراپیش ببرند.وتاآخرعمرکنارهم زندگی کنند.About the author

160