عروسی های سنتی

Posted on at


 کشور های سنتی است کشور ما از جمله کشور های سنتی است و مردم ما مسلمان اند و این برای ما لازم  است که عروسی را به ګونه سنتی و طرز بسیار خوب آن بر ګذار نماییم  و طبق سنت نبوی از ګوش دادن به ساز و سرود صرف نظر کرده و با حجاب کامل و طرز درست لباس در مجالس و و خوشی دوستان اقوام و خویشان اشتراک کنیم 


 اما به طور زیاد مردم رسم و رواج با قدامت کشور مان را فراموش کرده و سنت نبوی را نادیده و انجام نمیدهند و ګه ګاهی باروش و راه طریقت و سنت مخالفت میکنند و عروسی های سنتی را فبول ندارند و عروسی ها را به شیوه بسیار بد و مخالف احکام دین به راه می اندازند


 عروسی های که سنتی نباشد مشکلات و معظلات زیاد دارد ۱:(شنیدن ساز و سرود )


۲:(بی حجابی بی حد زنان)


۳:(مصارف ګزاف)


۴:(یکجا بودن زنان و مردان نا محرم )


۵:(حرام شدن نان از سبب ساز و سرود)


۶:(انواع رقص ها )


وغیره چیزها که باعث ګناه میشود .


 


   


 


 


و هم چنان عروسی های که سنتی است را دختران و زنان از همه اولتر قبول ندارندو میګویند این نوع عروسی ها محیط آزاد نداشته در حالیکه آزاد ترین محیط محیط با آرامش و بدون ساز و سرود است 


امیدواریم تمام مردمان ما با روش و طریث رسول الله (ص) که همان سنت اوست عروسی کنند و از تحمیل مصارف بسیار خودداری نمایند .


 
 


 


 About the author

hayedeh-nowrozi

Hayedeh Nowrozi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160