چگونه زندگی بهتری داشته باشیم؟ - بخش چهارم

Posted on at


انسانهای موجودات اجتماعی هستند و ارتباط با هم دیگر بخش بسیار مهم زندگی شان را تشکیل میدهد. آنها در تلاش اند که همیشه از ارتباط و روابط گسترده تری برخوردار باشند و بتوانند از آن بشکل درست آن بهره ببرند. ارتباط موثر یکی دیگر از مهارت های زندگی است که توسط سازمان بهداشت جهانی در فهرست ده مهارت برتر زندگی قرار گرفته است که برای همه انسانها مهم و ضروری می باشد تا در زندگی خود آنها را فرابگیرند و از آنها بهره ببرند.با کسب این مهارت افراد میتوانند تا از شایستگی های و قابلیت های بهتر ارتباطی برخوردار باشند و شبکه ارتباطی موثرتر و بهتری را شکل دهند.بر اساس این مهارت آنها توانایی این را کسب میکنند تا به شیوه و روش درست با دیگران ارتباط برقرار کنند, آنها را درک کنند, به صحبت های شان گوش فرا دهند, و در عین حال قادر باشند تا خواسته ها و و دیدگاهای خود را نیز با آنها در میان بگذارند و احساس خود در مورد موضوع های متفاوت را به نمایش درآورند. بر این اساس این یک رابطه دو طرفه خواهد بود و سبب میگردد که تا هر دو طرف احساس رضایت کنند از آن و به نقش خود در آن رضایت داشته باشند و یک رابطه موفق را به نمایش بگذارند.افرادیکه از این مهارت برخوردار اند قابلیت های فراوانی برای گسترش بعد اجتماعی خود و گسترش حوزه شناخت خود دارند, و بر اسا س آن میتوانند تا با بخش بسیار گسترده یی از مردم همهشه در داد و ستد باشند. این انسانها نه تنها که از دوستان شان و حوزه اجتماعی شان کاسته نمیشود بلکه هر روزه بر آنها افزوده نیز میگردد, که خود نشان از موفقیت شان در عرصه اجتماعی دارد.بر کسانیکه از یک چنین مهارت مهمی در زندگی خود برخوردار نیستند و هراز گاهی از آن احساس نارضایتی میکنند است تا با الگو قرار دادن یک چنین افرادی تلاش در جهت گسترش حوزه اجتماعی خود کنند و با فراگرفتن درست و مناسب این مهارت در جهت برقراری ارتباط سالم و سازنده و در عین حال رضایت بخش برآیند.About the author

160