حجاب صدفی برای مروارید

Posted on at


حجاب صدفی برای مرواریدبا آمدن اسلام، مردم با فرهنگ ها ورفتارهای نیک وهمه پسند آشنا شدند که هریک از این رفتار وارزش ها مارا برای دستیابی به بهترین ها راهنمایی می کنند.برای مثال اسلام انسانهارا به استفاده از مسواک، گرفتن وضو وادای نماز پنجگانه دعوت می کند که اگر از لحاظ علمی ببینیم استفاده از مسواک و وضو گرفتن در طی روز باعث ایجاد شادابی وپاک شدن اعضای بدن می گردد وانسان را ازانواع میکروب ها پاک می سازد واز لحاظ روحی انسان را از کینه، کدورت وتمام فسادها وسیاهی ها می شوید. ادای نماز پنجگانه از لحاظ فزیکی مانند یک ورزش در طی روز محسوب می شود واعضای بدن از خستگی های روزانه ی خود را رهایی پیدا می کنند واز لحاظ درونی وعرفانی، انسان می تواند نیاز روحی خود را در کنار خدا بر طرف سازد وتوسط آن آرامش روحی و روانی پیدا کند ودر کنار این آرامش روحی او می تواند شکر خداوند بزرگ را بخاطر تمام نعمت های بیشمارش ادا کند، که البته این نعمات آنقدر بزرگ و بیشمارند که به جا آوردن شکرآن فراتر از توان ما انسان ها است


.


                                                              وهمچنان خداوند بزرگ به بنده گان مومن خود امر می فرماید : «که پوشیده دارید خود را از دید نامحرمان و حفظ کنید حجاب وعفاف خود را در جامعه .چرا که حفظ حجاب در جامعه یعنی حفظ زیبایی وارزشها یی که ما،در خود داریم».توصیف حجاب بسیار است و از آن برداشت های مختلفی میشود.حجاب از من نه تنها پوشیده نگهداشتن بدن است بلکه حجاب یعنی پوشیده داشتن چشم،گوش،زبان از بد دیدن،بد شنیدن،بد گفتن است


.


حجاب مانند سنگری است که در پناه آن انسانیت انسان وارزش های عرفی ومذهبی اش   سالم می ماند.حجاب پوششی است که زنان را از نگاه مردان هرزه محفوظ نگه می دارد. در دین مقدس اسلام به زنان امر میشود که خود را از نگاه نامحرمان پوشیده نگه دارند.در حقیقت حجاب نه تنها برای زن بلکه برای مرد نیز صحت دارد واو نیز باید حجاب مخصوص خود را که همانا تقوا،پاکدامنی،پرهیزگاری وپوشیده نگهداشتن چشم وگوش خود از زنان هرزه وحفظ ارزش های اسلامی میباشد، نگه دارد. اسلام به زنان حجاب را پیشکش میدارد؛ حجاب باعث میشود که شخصیت یک زن حفظ شود و احترام،عظمت وقداستش را در مقام مقدس مادری و همسری محفوظ نگه دارد واین در حالی است که هیچ امتیازی را از دست نمیدهد.زن میتواند با حفظ حجاب خود در جامعه به شکل آزاد واسلامی فعالیت کند حتی در اماکنی که مجبور به کار کردن با مردان میباشد. حفظ حجاب در تمام عرصه ها واجب وضروری است واین یک امر از طرف خداوند میباشد وهمچنان پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد«ص» بر این موضوع بارها تاکید فرمودند


.


هنگامی که خداوند بزرگ این چنین مارا ازبی حجابی وبدحجابی منع میکند، پس ماباچه جرعتی میتوانیم ازآن سرپیچی کنیم.حجاب چیزی از تعریف ما نیست واز گفته های ما فراتر وبلندتر است ودر حقش گفته های زیادی از بزرگان وجود دارد.حفظ حجاب وعفت اسلامی وظیفه ی هرمرد وزن مسلمان بوده ورعایت آن برما لازم و الزامی است. خداوند به انسانها یک سری زیبایی ها بخشیده است که عبارت اند از:زیبایی چهره، زیبایی اندام، زیبایی گفتار وانواع مختلف زیبایی های دیگر. که ادای شکر آن فقط با حفظ این ارزش هاوحفظ حجاب است.                                                                                  


 


 


           .                                                                                About the author

160