مصاحبه با پریزه اسحاق زی، یکتن از دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on at


 


فیلم انکس:آیا کدام حسابی ازرسانه های اجتماعی دارید چه مقدارازآنهااستفاده می کنید؟


پریزه:بلی من از رسانه های اجتماعی جیمیل، فیلم انکس،تیوترداریم وازآنهابسیار استفاده می کنیم.


فیلم انکس:در رسانه های اجتماعی باچه اشخاص آشنا شدیدوازآنان چه آموختید؟


پریزه:مادررسانه های اجتماعی بااشخاص زیادی آشنا شدیم وازآنان بسیارچیزهارا آموختیم ماآموختیم که مثل آنان زحمت بکشیم ویک نان آوربه خانه مان باشیم واین اشخاص می توانند الگوی خوبی به ماباشند مانند فرهاد حکیمی ،الهه محبوب، رویامحبوب وغیره.


فیلم انکس:تجربه نوشتاری تان رادرفضای فیلم انکس چطوریافتید؟


پریزه:فیلم انکس تجربه نوشتاری من رازیاد کردوباعث شدکه من روزبه روز خوبتربنویسموزیادتربه احساساتم توجه کنم ومقالاتم راازروی احساسات بنویسم.


فیلم انکس:موضوعات موردعلاقه تان درجستجوی آنلاین چیست؟


پریزه:موضوعات موردعلاقه ام درجستجوی آنلاین زیادتر درباره حج وکعبه شریف است وولایات کشورعزیزمان می باشد.


فیلم انکس:به چه اندازه ازپروژه بانوان انکس که ایجاد صنوف انترنت برای دختران دوره لیسه است نفع بردید.


پریزه:پروژه بانوان انکس که برای دختران این فرصت راداده که خودوتوانایی های شان رانشان بدهند٬ وماازاین صنف بسیارفایده بردیم وبا کامپیوترآشنایی پیداکردم وهم مقاله می نویسیم وپول به دست می آوریم واین یک کمک بسیار بزرگی برای دختران لیسه است.


فیلم انکس:از چه کورس های لذت می برید؟


پریزه:من خودم ازکورس های کامپیوتر،انگلیسی ،خیاطی بسیار لذت می برم وازآنها بسیار چیزهارا آموختم.


فیلم انکس:چه کورس هایی برای تان جنگجال برانگیز است؟


پریزه:هرکاری آسانی ومشکلی خود رادارد وبرای من کورس های ریاضی وعربی کمی جنگجال برانگیز است.فیلم انکس:درجریان سالی که گذشت چه کتابهای ومقالاتی رامطالعه کردید که برای تان مفهومی خاصی داشت.


پریزه:درجریان سالی که گذشت کتابهای درسی خودراخواندیم ومقالاتی زیادی نوشتم وکتاب های خارج ازمکتب مانند،سیرت پیامبر،معلومات عمومی ،کتابهای انگلیسی وغیره ومقالات راجع به زمستان،حقوق زن ومرد،مادر،مطالعه وغیره که بسیار زیاد است.


فیلم انکس:آیا کدام سرگرمی وتفریح خاصی داریدوآنهاچه هستند؟


پریزه:بلی سرگرمی من کورس کامپیوترومقاله نویسی است که برای من بسیار جالب است.


                                            فیلم انکس:درپنج سالی که گذشت خود راچطوریافتید؟


پریزه:درپنج سالی که گذشت خوب بودودراین پنج سال کشور مان پیشرفت کردوعده از مشکلات مردم ما حل شدواین پنج به قسمی گذشت که هیچ نفهمیدیم وزودگذشت وبازم انتخابات راه اندازی می شود ویک ریس جمهور دیگر به کورسی ریاست جمهوری می نشیند.


فیلم انکس:اوقات فراغت تان را چطور سپری می کنید.


پریزه:من بازم تکرارمی کنم که من اوقات فراغت خودرا به کورس های زمستانی می روم ومشغول می باشم.


فیلم انکس:الگوی شما درزندگی تان کیست؟


پریزه: الگوی من درزندگی ام پدرم است که بسیاررنج ها وسختی هارامتحمل شده است تا که ماخوش وراحت زندگی کنیم ودرس بخوانیم تادرآینده بتوانیم به کشورخودخدمت کنیم.


فیلم انکس:اگربه کدام جایی درجهان سفرکنید آنجاکجااست وچرا؟


پریزه:من می خواهم که درآینده به کشور ترکیه سفرکنم وبه خاطرتحصیلات عالی ام ورشته طب رابخوانم تا درآینده بتوانم به کشورم خدمت کنم.


فیلم انکس:آیا تابه حال مقاله یابلاگی نوشته اید موضوع آن راجع به چی بوده؟


پریزه:بلی من مقالات زیادی نوشته ام که موضوعات مختلف داشت از قبیل آن راجع به برادر،ازدواج اجباری،اتحادوهمبستگی وغیره که بی شماراست.


فیلم انکس:اگر درسه جمله خودراشرح دهیدآن چه خواهد بود؟


پریزه:من پریزه اسحاق زی درمکتب حوض کرباس متعلیم هستم ومن درآینده می خواهم داکتر شوم وبه وطنم ومردمانش خدمت کنم وپدرومادرم سربلند کنم.


فیلم انکس:آیابازی می کنید بیشترین بازی مورد علاقه تان چیست؟


پریزه:بلی٬ من بازی می کنم وبازی مورد علاقه ام رسمان بازی است.تشکر٬


خوانندگان گرامی،


برای مطالعه کردن مطالب قبلی ام میتواندی پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-HeratAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160