چگونه زندگی بهتری داشته باشیم؟ - بخش ششم

Posted on at


هر روزه ما شاهد زندگی های پیچیده تر و شلوغ تری هستیم که افراد را وا میدارد تا تلاش بیشتری از خود به خرج دهند و مسوولیت های بیشتری نیز بپذیرند.


هر روزه نیز شاهد فشار روحی و روانی بشتری اند و بر آن افزوده نیز میگردد. این شلوغی, مسوولیت های زیاد, و فشارهای روحی و روانی سبب میگردد که تعداد زیادی از افراد نتوانند تا خود را کنترل کنند و بر تمام نابسامانی ها و فشارهایکه وارد میگردد فایق آیند, بنابراین آنها عصبی شده و گاهی دست به کارهای میزنند و یا حرف های از روی عصبانیت به زبان خود می آورند که شایسته نیست و سبب پشیمانی شان میگردد.این پشیمانی پیش آمده از شخصیت حرفه ای و کاری شان می کاهد و سبب می شود تا به آنها همیشه به چشم افرادی نگریسته شود که قادر نیستند تحت شرایط کاری سخت تر و یا سریع کار کنند و خود را با شرایط وفق دهند.


این برای آینده کاری فردی که میخواهند برای مدت زیادی در یک بازار حرفه ای کار کند و پیشرفت کند مناسب نیست و باید آنرا تحت کنترل و اداره خود درآورد, تمرین این حالت برای مدتی سبب میگردد که فرد به آن خو گرفته و به یک شخصت بردبار و کوشا تبدیل گردد که به راحتی میتواند دست آوردهای بیشتری داشته باشد.اگر این فشارهای روحی, روانی و کاری به این شکل که در بالا سخن شان رفت اداره و مدیریت نگردند, در زندگی فردی و اجتماعی فرد تاثیر نامناسب و منفی گذاشته و زمینه ساز مشکلات بسیار بزرگتر و جدی تر در آینده میگردد که ممکن است حتا فرد را از کار کردن در این وظیفه مشخص و یا سازمان مشخص باز دارد و یا حتا او را به کلی از کار و فعالیت بیندازد.


افرادیکه از مهارت مقابله با فشار عصبی برخوردار اند به راحتی میتوانند این همه شرایط و فشار های روحی و روانی را پشت سر گذاشته و به زندگی خود با موفقیت ادامه دهند. 


آنها می آموزند که چگونه شور و هیجان و یا احساسات منفی و مثبت پیش آمده را در اداره و دست داشت خود درآورده و آنها را طوری بروز دهند که کمترین مشکل و یا چالش را برای شان ایجاد کند. این افراد از توانایی های بیشتری در جهت پیشترفت برخوردار خواهند بود.About the author

160