در نا امیدی ها بسی امید است

Posted on at


امید کلمه وسیع درقلب هرانسان که میتوان گفت بدون آن ادامه دادن زندگی ناممکن است. انسان باید در تمام نشیبی های زنده گی به خدا توکل کند وامید خود را از دست ندهد. حتی شیطان هم نا امید نیست از در گاه خداوند او که سر منشا تمام بدی است باز هم به رحمت و مهربانی خداوند ایمان دارد. وبه این امید است که خداوند اورا خواهد بخشید پس انسان هیچ وقت امید خود رااز درگاه خداوند قطع نکند چون دریای رحمت خداوند بی کران است.او در مقابل تمام مشکلات زنده گی برای ما پاداش های تعیین کرده. شاید در این دنیا ندهد اما چشم امید همه ما به دنیای ابدی اوست وهمه به این عقیده وباور هستم که "در نا امیدی ها بسی امید است پا یان شب سیاه سپید است" و همچنان زمستان با تمام سردی خود بهاری را به ما هدیه میدهد اگر چه تحمل زمستان سخت است اما به امید شگفتن و رسیدن به گلهای بهاری و زنده شدن دوباره زمین آنرا با تمام سردی اش پشت سر میگذرانیم.خلاصه امید و آرزو بالهای مرغ زنده گی اند اگر این دو نمی بودن بدون شک زندگی از حرکت باز میماند در جنگ زنده گی نیرومندترین اسلحه برای دفاع و رسیدن به آرمانها همرا ه با توکل به خدا امید است.


پس باید هیچ وقت در مقابل مشکلات زنده گی سر خم نکرده و امید خود را از دست ندهیم. چون آن خدای که به خاطره خنده دادن به گلها آسمانرا میگریاند روزی به خاطره ماهم کاریخواهد کرد.به امید موفقیت خوانندگان گرامی


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad


 About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160