دو مرد عرب

Posted on atدو مرد عرب بابم زهر داد


که در کمره فلم کرده عیار


به خواجه بها رفته مهمان شدند


حضور برین مرد خراسان شدند


فشرد آن یکی تکمه انفجار


میان بم و آتشی انتحار


قدر داد فرمان قضا در رسید


که شد قهرمان دلیران شهید


مه از سنبله بود هشتاد سال


که خورشید غیرت شد اندر زوال


تو گویی جهان سر بزانو نهاد


ستون فلک کوه تمکین فتاد


تو گویی مه و مهر زد بر زمین


فتاد از سلیمان خاتم نگین


تو گویی جهانی بماتم نشست


گران شیشه بزم عشرت شکست.
About the author

arsalanrostami

arsalan rostami is from Afghanistan, who is living in Herat city. he is student and interested in social media

Subscribe 0
160