آیا زندهگی وابسته به شانس است؟

Posted on at


آیا شما به شانس اعتقاد دارید؟

خداوند زنده گی انسان را به اساس معیارهای گونا گون استوار کرده خوبیها بدیها زنده گی تلخی وشرین هازنده گی رسیدن ونه رسیدن ونه رسیدن به اهداف در زنده گی ازنگاه منطق اسلامی مربوط به تقدیر وقسمت انسان است شاید خداوند به قسمت بعضی سختی ها ی زیاد ودرقسمت بعضی ها هم زنده گی راحتی رانصیب نموده کرده باشد ولی بعضی انسان ها آن را وابسته به شانس میداند نمیدانم شاید هم درست باشدا گر این شانس باشد انسان ها زیادی اند که از بد شانسی خود رنج میبرند خود شکایت می کنند

خود را سزاور زنده گی سخت نمیداند حق خودرا از زنده گی میخواهند شاید انسان های خوش شانس همیشه موفق اند آنچه که بدست می آورند خودرا لایق آن میداند اما به نظر اغلب انسان ها خوشبختی هارا وابسته به شانس نمیداند بلکی وابسته به تلاش وکوشش انسان ها میداند انسان موفق کسی است که برای رسیدن به هدف خود تلاش نماید تابتواند آسمانها را لمس کند وقتی که تلاش وکوشش زیاد بود خوب واضع است که میخواهد ثمر آن را بدست بی آورد خداوند هیچ وفت زحمت کشیدن ورنج دیدن یک بنده خودرا بی پاداش نمیگذارد.

وهمیشه حق هر زحمت بنده خودرا باموفقیت هایش پاسخ میدهد انسان که در زنده گی رنج زحمت نه کشیده باشد پس واضع است که هیچ وقت به هدف خود رسیده نمیتواند همیشه باید به زحمت ورنج چیز بدست بی آورد پس چه خوب است که از ابتدا تلاش کنیم تا ثمر تلاش خود رابه موفقیت زنده گی بدست آوریم

هر که رنجی برد گنجی شد پدید     هر که جدی کرد درجدی رسید

 About the author

terma

تیرمه احمدی یار هستم صنف دوازدهم لیسه محجوبه هروی متولد سال 1375 باشنده ولا یت هرات

Subscribe 0
160