طبیعت

Posted on at


 


وقتی که حرف از قدرتهای و وجود خداوند (ج) را بر زبان می آورم زود نظر ما به طبیعت جلب می شود . و با دیدن این همه زیباییو نظم به قدرت و وجود خداوند (ج) پی میبرم .


طبیعتی که با آمدن بهار زنده میشود وخود را با رنگها و عطر های گو نا گون می آرا ید و با آمدن تا بستان رنگی دیگر به خود میگیرد . و زیبایی های خواص خود را دارد. و با آمدن خزان که فصل رنگها است نمایش دیگر از قدرت خالق لا یزال بو جود می آید .


و با آمدن زمستان که آن نیز با سفیدی بر نهایتش گو نه ای دیگر از علایم و جود خداوند(ج) است . را به میان می آورد . طبیعت این مجمو عه پر از رمزو راز که انسان با دیدن آن انگشت حیرت بر دهان می گیرند و از دیدن زیبایی های آن هنوز مبهوت ومتعجیب اند.و با دیدن آسمانه که بی سقف پا بر جاست و با دیدن کوه های سر به فلک کشیده و با دیدن دریا های خرو شان و نگریستن به درختان گو ناگون و گلهای رنگارنگ و با بوی خواص شان و همه همه وجودی پر قدرت خداوند بزرگ را نشانگر اند . در فصل بهار وقتی که آن درخت بی جان و خشکیده دو باره زنده می شود سبز می شود و می روید برگهای و شگوفه از آن می روید و چشمه ها دو باره به جریان می افتد.


و حیوانات به زندگی خود در طبیعت آغاز می کنند حیواناتی که هر کدام آنها به شکلی و به گو نه ای زندگی می کنند هر کدام شان و یژگی های خواص خود را دارند و زیبایی های منحصر به خود را دارند . طریفه زندگی هر کدامشان به گو نه ای است .اینها همه از قدرت خداوند بزرگ است . که ما با چشم خود می بینیم اما کمتر توجه به آن می کنیم اگر ما درست تو جه کنیم هر قدر از نعمتهای خداوند(ج) را شکر گذاری کنیم   باز هم کم اشت . پس امیده روزی که همه ما از درس های طبیعت بیا موزیم و ایمان مان را به خالق این همه زیبایی محکم تو کنیم .About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160