حیوانات

Posted on at


حیوانات از جمله موجودا ت زنده اند که در روی زمین زنده گی می کنند و انواع و اقسام زیادی دارند که از جمله شان می توان نام برد مانند شر،پلنگ،خرس،روباه،خوک، خر،قاطر،فیل،ببر، شادی ،گرگ،گاو،گوسفند، شغال وغیره و به دو دسته تقسیم شوده اند حیواننات اهلی و حیوانات وحشی ،که حیوانات وحشی                درجنگلات،کوه ها،و دشت ها زنده گی می کنند و حیوانات اهلی که در خانه ها توسط مردم پرورش و تربیه داده می شوند.

و خداوند (ج)هیچ یکی از نعمت های خود را بیهوده خلق نکرده بلکه تمام شان را به خاطر ما انسان ها و دیگر موجودات زنده خلق کرده تا که بشر از تمام شان استفاده ای درست کنند .مثلا وقتیکه برای حضرت ابراهیم از طرف خداوند امر شود که فرزند خود را قربانی کن حضرت ابراهیم هم این امتحان خداوند را قبول کرده و وقتی که می خواست پسر خود را قربانی کند از طرف خداوند گوسفندی نازل گردید تا که حضرت ابراهیم به جای فرزندش قربانی کند و از همان وقت بود که حیوانات بوجود آمد تا که تمام مردم از آن ها استفاده کنند

علاوه بر این که ما از گوشت ،شیر،ماست و روغن شان اسنفاده می کنیم از پوست شان هم بسیار استفاده های صورت می گیرد مثلا از پوست شان کفش،لباس وغیره چیز ها جور میکنند.

اسپ،خر و قاطر از جمله حیوانات اهلی اند که برای حمل و نقل انسان ها از یک جا به جای دیگر وبرای نقل دادن بار ها از یک جا به جا دیگر که در زمان قدیم ار آنها بیشتر استفاده می شود چون وسایل نقلیه نسبت به امروز کمتر بود.و از حیواناتی مانند گاو علاوه که از شیر استفاده می کنند برای قلبه کردن زمین های زراعتی نیز استفاده می کنند.

 

 

 

 About the author

160