دربرخودباسختیها صبروشکیبایی بهترازغم واندو است

Posted on at


 


صبروشکیبایی بهترین چیزبرای یک انسان است انسان می تواند توسط صبروشکیبای دردوغم خودرادورکنداگریک شخص روزها وشب هاغم بخوردآیاکدام چیزبدست اوخواهدآمدواورابه گذشته خواهدرساندچون غم خوردن چیزنیست که انسان رابه آنجایی که می خواهدبرساندبجزاینکه دردانسان را زیاد کند یک انسان وقتی می تواندخوشبخت باشدکه صبروشکیبایی داشته باشد.این دنیا دنیا غم است پس هیچ شخص نبایدخودرابه این غم گرافتارکنداگریک شخص عمرخودرابادردنیا تیرکندپس درد دنیا هم اورا رها نمیکندپس بهتراین است که انسان از صبروشکیبایی کاربگیردتابتواندزندگی خوب داشته باشدبنابراین ما در دنیای زنده گی می کنم که ازبلاهاخلاص نداردوماباید درمقابل آن صبروشکیبایی داشته باشیم تابتوانیم یک انسان موفق باشیم آیا می دانیدکه موفقترین اشخاص کیست؟موفقترین اشخاص درجامعه کسهایی هستندکه صبروشکیبایی رامی شناسندودرمقابل سختیها خودرا ازدست نمی دهندچون خداوندج صبررادوستداردوتمام بندهای خودرا امرمی دهد که درمقابل سختیها تحمل داشته باشند.مابایدازخوبی ها حضرت محمدص نتیجه بگیرم که چقدرسختیهارادیدن اما همیشه صبروشکیبایی داشتن اگرمابه چپ وراست خودنگاه کنیم میبنیم که جزافراد غم دید دیگرکس نیست مصیبتهابسیاراست امابایدماتحمل داشته باشیم وخداوندرا ازیادنبریم{درحدیث آمداست هرکسی که دوچشمش راازاوگرفتم واوشکیبایی ورزید درعوض آن به اوبهشت خواهم دادAbout the author

160