دین مقدس اسلام

Posted on at


دین مقدس اسلام یکی از برگزیده ترین دین در تمام جهان میباشد دین اسلام یک دین فنا ناپذیر وپایداری است و
وابسته شدن به این دین رسیدن ونزدیک شدن به خداوند ودور شدن از شیطان میباشد دین اسلام برای رهنمایی بشر
وانسانها به وجود آمده است دین اسلام دینی است که درآن تقوا،اخلاق نیکو،عبادت وپرهیزگاری میباشد که با دین
اسلام میتوان یک انسان کامل باشیم اخلاق نیکوبه چه خاطر باید داشته باشیم به این خاطر که از رسول خود پیروی  کرده بایشیم باید دارای اخلاق نیکو باشیم.نه تنها همراه فامیل بلکه با اقوام ،خویشاوندان،همسایه گان وغیره وعبادت هم بخاطریکه یک جزمهم اسلام می
باشد وما انسانها باید بخاطر رضای خداوند عبادت کنیم که هم در دنیا وهم در آخرت سرفراز باشیم پرهیزگاری
هم یک نحوه خاص ومهم دارد که باید راه های خوب را پیش رو بگیریم از دروغ گفتن،غیبت کردن،دشنام دادن،
وانجام کارهای بد باید بپرهیزیم چنانچه که خداوند (ج) غیبت کردن را به خوردن گوشت برادر مسلمان تشبیح
کرده است.قرآن کریم یکی از پایه های محکم دین اسلام میباشد که تمام مسلمانان به آن اعتقاد دارند ودین اسلام برای ما پنج
بنای اسلام را برای ما پیشنهاد کرده که ما باید از پنج بنای اسلام پیروی کرده وبه آن عمل کنیم وبه خواندن قرآن
ونماز خواندن خود را عادت داده تا بوسیله این عبادت ها قلب وچهره انسان نورانی میشود وما باید کوشش کنیم
تا دیگران را به این دین تشویق نماییم تا بتوانیم اجروثواب اخروی را کسب نماییم.
About the author

160