کیفیت کاری

Posted on at


   سپس، مسائل ارجح مورد بررسی عمیقتری قرار می گیرند تا شرایط بروز آنها و علت و معلولهای ممکن معین شوند.


موظوع بحث عبارت خواهد بود از مشخص کردن تعیین کننده ترین علل مسائل مطرح شده. آنگاه ، هریک از شرکت کنندگان در دایره، راه حل پیشنهادی خود را که بعدا مورد تحلیل قرار خواهد گرفت، مطرح می کند و مناسبترین راه حلهای ارائه شده جمع آوری می شود راه حلهای فوق بلافاصله به اجرا گذاشته می شود و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد، و به شکل نمودار و جدول ارزیابی و ثبت می گردد.پس از یافتن یک راه حل و به اجرا درآمدن آن، راه حل مزبور در معیارهای مربوط به تولید ادغام خواهد شد. این روند دوره ای در مورد هریک از مسائل مورد نظر تکرار می شود.


کیفیت نیز برای اعضای دایره، مسئولان دایره، و کادرها دوره های کارآموزی ترتیب داده می شود تا با فنون اساسی چگونگی حل و فصل مسائل آشنا شوند.این دوره ها معمولا شامل 7 قسمت هستند. نمودار پارتو، نمودار علت و معلولها («پشت ماهی»)، نمودار تاریخی، طبقه بندی نمودارمرکزی، فهرست ممیزی، و منحنی پراکندگی.


علاوه براین، دوره های کارآموزی به نوع رفتار مناسب جهت انجام کارگروهی و استفاده از روشهای خلاقیت، شگردهای طرح مسئله، وغیره نیز می پردازند.مسلما این آموزشهای خاص حرفه ای یکی از عناصر ضروری جهت موفقیت «دایره کیفیت» به شمار می آید و امکانات مهمی به آن اختصاص داده می شود.About the author

160