صبر دربرابر مشکلات

Posted on at


زنده گی انسان دارای پستی و بلندی های زیادی می باشد و هر انسانی در زنده گی روزمره خود با حالات و اوضاع مختلف روبرو می شود در بعضی اوقات شادی و خوشحالی برایش دست می دهد و گاهی دیگر هم درگیر پرشانی واندوه و غم می شودو هر یک از این حالات بالای زنده گی انسان تأثیر زیادی دارد

.

انسان در زنده گی خود مشکلات زیادی دارد و در بسیاری از حالات برای وی ضرر های را وارد میکند اما باید انسان در مقابل این مشکلات قوی و نیرومند باشد و و تمام این مشکلات را از جانب خداوند (ج)یک امتحان دانسته و در برابر آن صبر کند

صبر عبارت از مبارزه دوامدار است و انسان همیشه با دشمنان خود در مبارزه قرار دارد و تنها راه سعادت و کامیابی در این مبارزه صبر است و از طریق صبر انسان میتواند به تمام اهداف خود برسد وهمچنین انسان میتواند در تمام کارهای خود مؤفق باشد زیرا صبر حیثیت سپر را در مقابل دشمن دارد.و این یک امتحانی است که خداوند(ج) از بنده های خود میگیرد و و ما باید در وقت مشقت ها و مشکلات از صبر کار گرفته و از بی صبری خود داری کنیم

.

انسان باید در برابر تمام سختی ها و مصیبت های که در زنده گی با آنها روبرو می شود صبربیشتری داشته باشد مثلا:در برابر مرگ اقارب و دوستان،در مقبل آزار و اذیت مردم،در برابر مریضی هاو... صبر داشته باشد

.

چنانچه می فرمایند:(و ان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له)هر گاه برای انسان تکلیفی،مصیبتی و یا غمی برسد صبر می نماید، گریه و فریاد نمی کند بلکه اجر و پاداش آن را از الله(ج) خواسته و همیشه در برابر مصیبت دعای استقامت میکند که در نتیجه الله وی را اجر و پاداش میدهد

.

 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160