صلح

Posted on atوقتی بهار زنده گی مارا تنها میگذارد!


دلتنگ تمام وازه های بهاری میشویم!


تنها و دلگیر......


ازهمه چیز و همه کس,حتی خودمان.


صلح رفت و ما را در این جاده های سرد و خزانی تنها گذاشت.


انگار مارا در غبار سرد زنده گی تنها گذاشته است.


آسمان وجود مان رنگ نیلگونش را تیره و کدر میسازد.


آه بار خدایا ,گناهمان چیست؟؟؟؟؟


کودکی در گوشه ای از شهر با صد آرزو و آرمان فریاد میزند اجناس داخل کارتن گردنش را؟


گناه این طفل بی گناه چیست؟


مادر پیری در گوشه ای دیگر از شهر برای کار به خانه های مردم میرود و فقط برای بدست آوردن صد روپیه از صبح تا شب چادر برکمر بسته تلاش میکند.جوانی با آرمان های نهفته کوله بارش را برای مهاجرت و کار به کشور همسایه میبندد تا خدایی ناکرده خانواده اش محتاج دیگران نگردند.


اشتباهم چیست؟اشتباه تو,اشتباه کودکی کوچک با بازی های بچگانه اش؟؟؟؟


خداوندا صدایم گرفته و بغض سوزناکی گرفته مرا.


میخواهم با کوله باری از یاس و ناامیدی برای سرزمینم برای مردمان شهرم ترانه سرایم.


تا واژه های زنده گی برای مردم رنجیده ام رنگی دوباره یابد.


آری...


کجایی صلح...


انتظار دیگر تمام گشته و واژه های انتظار کهنه گشته.


آسمان کشورم دیگر بی ماه و ستاره نیست.


بلی......


در دستان لطیف صلح,باز آرامش رنگ زنده بودن را کشید و خورشید زنده گی را نورانی کرد.


زنده بادصلح !!!!!


میخواهم شعار صلح و آرامش را بروی کوهپایه های بلند سرزمینم هک کنند تا تمام جهان نظاره گر افغانستانی با آرامش باشند.برای خواندن مطالب قبلی ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/herat-womensannex 


فرخنده حبیبیAbout the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160