احساس رهبری و مدیریت

Posted on at


احساس رهبری و مدیریت

انسان هایی که اعتماد به نفس عالی دارند همواره احساس رهبری و مدیریت امور را دارند. شاید برای شما جالب باشد به این نکته توجه کنید مثلاً هنگامی که تعدادی از بچه ها ونو جوانان در یک کوچه ومحله ای که می خواهند.

 با هم دسته جمعی بازی کنند و یا مسابقه میدهند حتماً یکی از آنها احساس رهبری و مدریت می نماید مثلاً صدا میزند کی با من است؟ کی در تیم من بازی می کند؟ در عین حال ممکن است یک بچه دیگر در حالت احساس حقارت و کوچکی بگوید: من با کی؟ این موضوع به ظاهر ساده از دو نوع شخصیت پرده بر می دارد.اول بچه ای که خود را آن طور که باور ندارد که مثلاً بتواند سمت رهبری و مدیریت عده ای دیگر را داشته باشد و نوع دیگر بچه ای که احساس رهبری و مدیریت می کند.

 

انسان های که اعتماد به نفس عالی دارند توانمندانه احساس رهبری و مدیریت می کنند این امری است که فردی مثل شما با خواندن این مقاله به گونه درست باید همواره احساس رهبری و مدریت نماید و در کار های اجتماعی خودتان سررشته کار را به عهده بگیرید و دیگران را رهنمایی و هدایت کنید وبگزارید .

 

دیگران به شما تأسی کنند و در نتیجه ضمیر ناخوداگاه شما که ناظر بر اعمال و حرکت شماست احساس کند که تو مدیری و میتوانی مدریت کنی و در نتیجه در تو اعتماد به نفس بهتری بسازد و باور تو را از خودت عالی تر کند من به توانایی خود در رسیدن به اهدافم ایمان دارم.

 

 About the author

160