رفتن انتخابات افغانستان به دور دوهم

Posted on at


رفتن انتخابات افغانستان به دور دوهم


انتخابات درهرکشوریک پروسه ملی بوده که درکشورهای مختلف بارای علنی مردم صورت میکرد.درکشورما اولین باربعداز به وجودآمدن حکومت موقعت درسال 1382 صورت کرفت ومردم بااشتراک خویش روی صندوق های رای رفته وازحق خویش اشتفاده نمودن که درمرحله اول برنده معلوم نشد درسال 1389 انتخابات ریاست جمهوری به باردوم صورت کرفت که درین مرحله نیز مردم به شوروشوق به پای صندوق های رای رفته وه کاندید موردنظرخویش رای دادن


.


باید یادآوشدکه درتامین امنیت دوره قبلی ریاست جمهوری درافغانستان نیروهای بین المللی نقش مهمی راایفا نمودن ودرمرحله کنونی که به تاریخ 16 حمل 1393 انتخابات ریاست جمهوری وشورای ولایتی صورت کرفت.درین دوره نیز بدون درنظرداشت تهدیدات امنیتی پای صندوق رای رفته به کاندید مورد نظرخویش رای دادن ودرین دوره نیز نیروهای امنیتی نقش مهم را ایفانموده اندونیروهای بین المللی نیزآنها را حمایت نمودن اما رفتن انتخابات سال1393 متفاوت تراز انتخابات سال های قبلی است درین انتخابات درحدود هفت


میلیونازهموطنان مااشتراک نموده اند وهرافغان انتظار دارند که کاندیدموردنظرشان درین انتخابات پیروزشود اما این انتخابات نیاز به هزینه زیادی دارد دشمنان افغانستان هرلحظه درانتظار موقیعتی استن که به پروسه انتخابات صدمه برساندوامنیت رااخلال نمایند.درین انتخابات دوکاندیدبرتردرصورتیکه انتخابات به دوردوبرود باهم رقابت می نماید


.


تاحال تمام کاندیدان ازکارکردمسولین انتخابات شکایت دارندکه به حق انها بی انصافی شده است وکمیسون انتخابات رابه جانبداری ازیک کاندیدمشخص متهم نموده اند کمیسون مستقل انتخابات نیزبعضی از کاندیدان رامتهم به تقلب درانتخابات سال1393 می نمایداما معلوم نیست که کی مظلوم وکی ظالم است امیدواراستم که این انتخابات همانطوریکه مردم عزیزم آرزو آن را دارند به پایان برسد .About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160