حجاب در اوائل در بین النهرین چگونه بود؟

Posted on at


استفاده از لباسهای با حجاب در بین النهرین قدامت طولانی داردبه ویژه در سواحل مدیترانه و خاورمیانه ، که در این مناطق این سنت به دومین هزارسال قبل از میلاد باز میگردد.دلایل بسیار اندکی وجود دارند که زنان در دومین هزار سال قبل ازمیلاد نیز پوشش باحجاب داشته اند که نقاشی ها بسیار کمی از زنان با حجاب وجود دارد که آنها را در داخل خانه ها وقصرها نگهداری میکنند،چنانچه یک نمونه از نقش زنی که پارچه بسیار خوردی را در زیر تاج خود بر سر داشته است که نقش این خانم یا ملکه روی گلدانی از مرمر سفید حک شده است که نقش این خانم را با چهارمین هزار سال قبل از میلاد باز میگردانند که درآن دوره اکثر نقش هایی که از زنان بجا مانده است بدون حجاب و پوشش اندکه از سالهای 1800 قبل از میلاد و شواهد و دلایل وجود دارند که زنان با طریقه های مختلفی خود را میپوشاندند، زنان دارای همسر و اهل حرامسرا حجاب داشتند و زنان بدکار وزنان برده حجاب نداشتند.در دوره آشوریان زنان شوهردار و زنان فامیل های بزرگ از همان زمان تولد تا لحظه  مرگ حجاب داشتند و زنان بدکاره و برده گان حجاب یک گناه بسیار بزرگ بود و مجازات سنگین را در قبال داشت.اگر زنان بد کاره چنین گناهی را انجام میدادند با لباس و پوشش خود را با حجاب میکردند ، پنجاه ضربه شلاق میخوردند و قیر های داغ بر سر و روی شان می انداختند. و اگر بردگان حجاب میکردند پنجاه ضربه شلاق میخوردند اما در عوض قیر ،گوش های شان را میبریدند و آنها را دو باره به حالت اولی که معیار شان بود بر میگشتاندن.و اگر کسی و یا مردی چنین زنی را با حجاب دید و او را تحویل دولت نکرد در عوض آن شخص مجازات میشد. و بر علاوه آن مجازات او باید مدت یک سال برای شخص دیگری خدمت میکرد. و اگر مردی میخواست کنیزش را حجاب کند اول باید با او ازدواج میکرد و بعد حجابش میکرد.و اگر مردی میخواست حق حجاب را به کنیز خود بدهد باید هفت یا هشت تن از همسایه گان خود را با خبر میساخت وقبل از آمدن همسایه گان کنیز خود را حجاب میکرد و سپس در جمع همسایه ها آن را همسر خود خطاب میکرد و در آن زمان یک زن این گونه و با این همه مشکلات میتوانست حجاب کند.
About the author

160