مکتب

Posted on at


مکتب جای آموختن تعلیم و تربیه می باشد که تمام انسانها اطفال خود را از سن هفت سالگی به مکتب می گذارند و اطفال شروع به یاد گیری می کنند و به تدریج چیز های زیادی را می آموزند و خانواده ها هم باید در عرصه ای تعلیم و تربیه ای اطفال شان بسیار کوشش کنند .


و شاگردان از لحاظ روحی،اخلاقی، اجتماعی،فرهنگی،رشد بسزایی می کنند و شاگردان نو آوری های می آموزند از بزرگان خود و از هم نوعان خود که این ها برای شان بسیار کمک می کند و همچنان در مکتب برای خود دوستان زیادی پیدا می کنند.مکتب ها در اصل به سه دسته تقسیم شوده اند که عبارت از ابتدایی ،متوسطه،و عالی که از صنف های اول تا صنوف شش بنام ابتدایی و از صنف شش تا ده بنام صنوف متوسطه و از صنف دهم الی دوازدهم بنام عالی میباشد.


مکتب ها کوشش میکنند تا برای شاگردان بهترین وسایل آموزیشی را فراهم کنند تا به بهترین طریقه آموزش ببینند از جمله کوشش شان که بتوانند استاد های با تجربه را استخدام کنند تا شاگردان به طریقه ای درست آموزش ببینند و مکتب ها کوشش کی کنند تا شاگردان خود هیچ چیزی را کم نگذارند تا شاگردان از درس وتعلیم باز نمانند.


 


در مکتب دیپارتمنت های مختلفی وجود دارد مانند:دیپارتمنت فزیک،ریاضی ،کیمیا،بیولوژی،و غیره تا شاگردان بتوانند از آنها استفاده ای درستی بکنند و به طریقه ای درست بتوانند درست بخوانند. 


ودرمکتب هامضامین مختلفی وجود دارد مانند: ریاضی ،فزیک ،دری ،تفسیر، انگلیسی ،تاریخ ،جغرافیه ،کامپیوتر، جیولوژی عربی وغیره وجود دارد که شاگردان توسط استادان آموزش می ببنند.


  
بالاخره شاگردان در مکتب ها تقویه می شوند و باعث می شود که در زنده گی خود تجربه های زیادی  از طریق مکتب بدست می آورند که  همین تجربه ها در زنده گی شان باعث پیشرفت  و ترقی شان می شود و باعث می شود که در آینده به موفقیت های زیادی برسند. About the author

160