حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری در ولایت هرات

Posted on at


حضور زنان در انتخابات ۱۳۹۳ به شکل گسترده وچشم گیربود.واین بیانگراین استکه تمام زنان افغان دست به دست هم داده پرچم شجاعت،بیطرفی ودلیری رابه اهتزاز درآوردند٬ و به تمام کسانیکه به این جمله زیبا مخالفت سرسخت داشتند (زنان حق رای دادن دارند) نشان دادند که دیگر زنان در گوشه خانه افتاده نیستد وامروز میتوانند ازحقوق خویش دفاع نمایند.


زنان افغان با اشتراک خود در این پروسه نشان دادند که نیمی از پیکر جامعه راتشکیل میدهند. ما در سالهای گذشته شاید یک وضیعت نا مطلوبی بودیم که تعدادی از زنان در روز انتخابات در خانه ها نشسته و از امانتی که برایشان سپرده شده بود استفاده به عمل نیاوردند.اما ما با خوشحالی فراز می گویم که امسال زنان افغان نگذاشتند معزم کشور شان تنها توسط مرد ها انتخاب شود و حضور شان را در انتخابات گرامی دانستند از دیدگاه من رای دادن نه تنها یک حق است بلکی در شرایط امروزی افغانستان رای دادن یک مکلفیت است و فیصدی زیادی از زنان نشان دادن که این وجیبه ای خود را به نحو حسن انجام دادند.


زنان باید خود شان با طریقه های مختلفی، خود را از رنج، جبر و شکنجه های که از طرف جامعه مخصوصآ جامعهمرد سالاری بالای آن ها تحمیل می شود نجات بدهند.زنان مسوولیت های زیادی در جامعه برعهده داشتهروزانه فعالیت های زیادی را انجام می دهند بنابراین زنان هم باید هم مانند مرد ها با یک حقوق مساوی دیده شود تحصیل زنان ودختران برای افزایش موثریت شان در جامعهحیاتی است.این زنان هستند که تشکیل خانواده میدهند فرزندان خویش را تربیت نموده وتقدیم جامعه می نمایند پس ما باید تمام این ملت را مدیون زنان باشیم.


وبلاخره نتیجه می گیریم هر روزی که می گذرد زنان درهر عرصه ارتقا یافته و رو به پشرفت، انکشاف وترقی میروند واین کار،خوشحالی زیادیدر جامعه ببار می آورد.برای خواندن مطالب قبلی فلم ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat


روزیتاAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160