مادر

Posted on at


مادر بزرگترین هدیه است که خداوند برای ما اعطا کرده است وما باید قدر این هدیه گران قیمت را بدانیم مادر رهنمایی
است برای زنده گی هر طفل،مادر برای ما زحمات زیاد میکشد شب ها برای اینکه ما راحت بخوابیم خودش خواب نمی
کند وقتی ما مریض میشویم زیاد ناآرام میگردد مادر همیشه کوشش میکند که ما در آینده از هر لحاظ خوب وبهتر باشیم.مادر مانند معلمی است که کوشش میکند ما همیشه کار های خوبی را که انجام میدهد ما هم همین کارهای خوب را تکرار
کنیم وهمیشه ما را به انجام کار های نیک وراه راست رهنمایی میکند با آنکه مادر برای بهتر شدن آینده اولاد خود زحمت
میکشد او هم از اولاد خود توقعات زیادی دارد که طفلش در آینده که شخص با شخصیت شده به راه راست برود تا به این خوب وبا شخصیت بودن آن ببالد.
هرچند که اولاد بزرگتر میشود هرقدر که کوشش کند زحمت های که مادر به او کشیده جبران کند باز هم جبران کرده نمیشود
بخاطریکه مادر طفل خود را از وقتی که نطفه بسته میشود تا 9 ماهه گی به دشواری وزحمات زیاد تحمل میشود تا وقتی که
بزرگ میشود رنج های زیادی را به خود متحمل میشود بلاخره هر چی از خوبی ها ولطف مادر بگیم باز هم کم است خداوند
متعال برای مادر وزن جایگاه زیادی داده چنانچه گفته که«بهشت زیر پای مادر است»به این معنی که ما باید از مادر اطاعت کنیم هیچ وقت کاری نکنیم که باعث آزار مادر شود همیشه باید دل مادر را بدست بیاوریم چون رضای خدا در رضای مادر است.  


 About the author

160