معادیاروزرستاخیز

Posted on at


 پنجمین اصل ازاصول دین مقدس اسلام معادیاروزقیامت می باشد.معادبه معنای زنده شدن دوباره درروز قیامت میباشد.خداونداتوخدای منی ومن بنده گناه کارتوهستم .وسروپایم به گناه آلوده است .شانه هایم وپاهایم ازشدت گناه وغیبت سنگینی می کند.واحساس می کنم که یه کولبارازکناه وغیبت برسرشانه هایم گذاشته شده است .ونمی توانم حرکت کنم .میدانم که خداوندابنده گناه کارتوهستم .ومهفهمم ازروی جاعلی وبی علمی خوددست به گناه زدم غیبت کردم بی حجابی کردم وسروموهایم اشخاص نامحرم دیدندودرقرآنکریم درباره قیامت آماده است..


ولی توخدابزرگی توانایی وتومی دانم توبه کننده گان رامغفرت ومی بخشی .وازگناه آنهامی گذری چون انسان زمانیکه به دنیامی آیدوقتی که بزرگ میشود.به گنا ه آلوده میشودوتحت وسوسه شیطان قرارمی گیرد.ودست به عمل بدزده وازراه خداوند وحضرت محمددورمیشود.بارالهاتوازگناه مانبگذروازآتش جهنم وروزقیامت ماراشرمنده وروسیاه دربین نیکوکتران خودمگردان خداونداشرمنده توهستم جزکوله باری ازگناه دراودنیاباخودنمیبرم .ولی خداونداتوبزرگی رحمانی وماراازآتش جهنم نجات بده


.وخداوندانسانهارابعدازمرگ دوباره زنده می کند.وازتمام اعمال خوب ونیک انسان پرسان میشود.ومابایددروغ نگویم چون درنزد خداوندهمه ثابت می باشد.ویک روزخداوندتعین کرده وآن روزروزقیامت ویاصحرای محشرمی نامند.وخداوندمانندبنده گان خوددورنگ نمیباشد.چون خداوندبرسرهمه بنده گان خودعادل ورحمان ورحیم است .ودرحق هیج کس ظلم وستم نمی کند.وحق کسی رانمی خورد.وهرکسی که دردنیاظلم کنددرروزقیامت جزای آن رامیبیند.ودرروزقیامت خداوندنیکوکاران راازبدکاران جداکرده


ونیکوکاران رادربهشت وباغ پرازمیوه های بهشتی وغذاهای لذیذ وجای سرسبزنیکوکاران می روند .ولی اشخاص گناه کارآه ناله گریه زاری کرده ودرآن وقت دیراست چون راه دیگرندارند.ومجبورهستند.که آتش جهنم راقبول کنند.چون اشخاص گناه کاردروقتی که دردنیازندگی میکردند.به فکرآخرت خودنبودند .فکرمی کردند.روزقیامتی نیست وبازخواست نمی شود.ویامانندزمانیکه زنده بودند.دروغ فریب می توانند.ازآتش جهنم رهایی یابند.ودرروزقیامت اشخاص نیکوکارخوشحال وباچهره نورانی واعمال نامه خودرابه دست راست وداخل بهشت میشوند


.وراضی میباشند.چون دردنیاهرچیزی راکه کشت کنی بایددرروز قیامت جواب بدهی .ولی اشخاص گناه به آلوده وگناه کاران به شدت غمگین وناراحت وخجل زده وسرخودراازشرم درنزد خداوندورسولش بلندکرده نمی توانند.واعمال نامه آنهادردست چپ داده میشود.بعددرمیان گودال آتش انداخته میشوند .وایازروزقیامت آتش سوزان اوکه انسان رابه خاکسترتبدیل می کند.وهرکسی که اعمال نیک گفتارنیک ودرپی آبروی ریختن کسی نباشد. دروغ نگفتن نخوردن مال یتیم غیبت نکردن نماروروزه گرفتن ودست نزدن به حریم دیگران اینهاهمه ازجمله اعمال نیک میباشد


.واگرکسی اینهارارعایت کند.درآخرت نتیجه خوبی می بیند.وخانه دربهشت برای خودمهیامی سازد .دازآتش جهنم رهایی می یابد.نیکوکاران باعزت وافتخاروسربلاندی داخل بهشت میشوند.واشخاص که زنا دوزدی شراب میخورندمال حرام میخورند.وبداخلاقی می کنند.وازامرخداوندورسول خداسرپیچی می کنند.آنان به ذلت وخواری وشرمنده داخل دروازه دوزخ می شوند.وخانه آتش درروزقیامت برای خودآماده میسازند.کسانیکه بهشتی هستند.


تمام نعمات خداونددرآن وجوددارد.ومی توانندهرچی خواسته باشند.استفاده کنند.ولی وای به حال گناه کاران که داخل جهنم جای بدکاران است .که جای پرازآتش وجهنمی هابه بدترین عذاب هاگرفتارمیشوند.انسان بایددردنیااعمال نیک راانجام دهد .تاازآتش جهنم رهایابد.وانسان هراعمال راکه دردنیا انجام دهد مثلا دوزدی کرده باشد درروزقیامت دست های توشهادت می دهد واگرسروپای وموی مارانامحرم ببیندروزقیامت حتمی وواقعی است.


به سروپاانسان آویزان می گردد .وشهادت می دهد.ویاچشم انسان اگردنبال کسی بودشهادت می دهد.بلاخره انسان هرعمل خوب وزشت راانجام دهددرآخرت هرعضوانسان اقرارکرده شهادت می دهد.پس انسان بایدتلاش کند.تا به دستورات خداوندورسول خدااطاعت کند.تاازجمله بنده گان خوب خداوندباشیم تاخداوندازماراضی وخشنودباشد.تادرروزقیامت پیش خداوندسربلند وخرسندوازنعمات بهشتی خداوندبهرمندگردد.About the author

160