انرژی باد بخش اول

Posted on at


 


حرکت هوا باد رابه وجودمیآورد ګرمای خورشید هوایی راکه نزدیک سطح زمین قرارداردګرم میګند هوای کرم بالا می رود وهوای سرد ازاطراف به داخل حرکت می کند تاجای آن رابګیرد ،باد درساحل دریا نیزبه وجودمی آیدهنګام روز،خشکی زود ترازآب دریا ګرم  میشود و بابالارفتن هوای ګرم ازسطح خشکی هوای سردازدریا به سمت خشکی به حرکت درمیآید ونسیم یا باد روزرابه وجودمی آوردهنګام شب این جریان برعکس می شودچونآب دریا دیرترګرمای خودراازدست میدهد وخشکی به سرعت سردمی شودبا با لارفتن هوای روی دریا که ګرم تر است بادازساحل به سمت دریاشروع به وزیدن می کندهرچه حرکت هواازیګ محل به محل دیګرسریع ترباشد سرعت وزش بادبیش تراست طوفان ها قوی ترین بادهای روی زمین هستند بادمقدارزیادی انرژی جنبشی یا حرکتی دارد اګربتوانیم این انرژی را مهارکنیم می توانیم آن را برای تولیدبرق یا الکتریسیته به کارګیریم دراین روش هیچ نوع آلودګی به وجودنمی آیدومحیط زیست صدمه نمی بیند اما باد نمیتواند تمام انرژی موردنیازماراتولیدکند یکی ازمشګلات آن این است ګه بادهمیشه ودرهمه جا نمی وزد ازسوی دیګرسرعت وجهت وزش باد ها نیزهمواره درحال تغیراست با این همه دانشمندان فکرمی کنند که دراینده بتوانند یک پنجم برق لازم درجهان را ازنیرویا انرژی بادبه دست آورند.امروز هم از قایق های بادبانی کوچک در بسیاری از نقاط دنیا استفاده می شود هزاران سال قبل انسان ها با چنین قایق های در یا نوردی می کردند ،قابل یاد آوری است این که حدود دوهزار قبل از انرژی بادی در آسیاب ها نیز استفاده می شده است.


 


 


 


 


 


 


 160