باران

Posted on at


باران یکی از بزرگترین نعمت های خداوند بی نیار است که از طرف وی بخاطر ما بوجود آمده و برای تمام انسان ها بسیار ارزش و اهمیت زیادی دارد و ارزش آن مانند گوهرقیمتی است که باید قدر آن را بدانیم باران بیشتری در فصل های بهار و زمستان می بارد و این وقت بهترین وقت برای کشت و زراعت است چون توسط باران تمام محصولات دهقانان آبیاری می شود و باعث میشود که حاصلات زراعتی شان زیاد شود و عاید خوبی بدست بیاورند و به همین خاطر تمام دهقان ها باید در اخیر فصل زمستان به کشت و زراعت خود شروع کنند تا بتوانند در فصل بهار از آن ها بهره ببرند.باران باعث سرسبز و زیبائی محیط و طبیعت شود وطبیعت را دوباره زنده می کند و برای تمام درختان هم بسیار مفید بوده و آن ها را از خواب زمستانی بیدار می سازد و به آنها دوباره شادابی و سرسبزی می بخشد.باران باعث فراوان شودن آب در دریا ها شوده و باعث می شود که ما به بی آبی مواجه نشویم و ما باید قدر این نعمت بزرگ خداوندی را بدانیم چون بسیار با ارزش است.و وقتی که باران می بارد در اول رعد برق می زند که این رد برق ها باعث بوجود آمدن قارچ در کوه های کشور می شود و قارچ هم یک نوع غذایی است که در بیشتری از کشور ها از آن بحیث مواد غذای استفاده می کنندباران با وجود این که برای تمام کشور ها بسیار مفید است ولی ضرر های زیادی هم دارد مثلا: اگر باران پیش از حد ببارد باعث سرازیر شودن باران از دریا ها شوده که اگر چنین شود باعث می شود که تمام خانه ها به اثر سیل از بین برود و حتی باعث از بین رفتن انسان ها می شود.باران از جمله نعمت ها بسیار با ارزش خداوند (ج) است که باید بدانیم که خداوند تمام نعمت های خود را به خاطر آسایش بشر بشر خلق کرده و باید قدر آن را بدانیم وقتی که در فصل بهار باران زیادی ببارد باعث میشود که تمام درختان میوه روشت نماید و میوه فراوانی بدهد.ولی ژاله برای کشت و زراعت بسیار ضرر می رساند و حتی باعث از بین رفتن تمام محصولات زراعتی میشود که این باعث می شود که محصولات غذایی در همان سال کم شود که اگر این طور شود باعث بوحود آمدن فقر اقتصادی در همان کشور می شود. About the author

160