فرماندهان برای بانوان فعالیت میکند 2

Posted on at


هفت بانو از هفت کشور که دگرگونی های زیاد و گوناونی را در جامعه های خود به بار آورده اند و سبب شده اند که زندگی های زیادی تغییر کنند. این نمایش توسط هفت جنرال از هفت کشور گوناگون که شش تای آنها عضو ناتو میباشند و یکی دیگر عضو کشور سویدن همکار ناتو است, در حال اجرا میباشد. این نمایش بشکل ورودی رایگان توسط هفت جنرال نظامی برای نمایش احترام شان به حقوق بشر بویژه حقوق بانوان در بلجیم اجرا میشود. جنرال سر ریچارد در این مورد میگوید: آنچه را که شما میبینید, شش جنرال ناتو و یک جنرال از سویدن, همکار این پیمان است که بشکل واقعیت خشونت علیه بانوان و تبعیض برضد شانرا نشان میدهد.



بعد این نمایش با این عبارت ها ادامه پیدا میکند"مرد آقای خانه است, همه دیگرا در خدمت او, مرد باید همسر خود را تنبیه کند, او را بدون حجاب اجازه ندهد زیرا نمیتواند که او را در محضر عام نمایش دهد, نسبت به چوب بهتر است که از تازیانه استقاده کند, زیرا آن بسیار دردآور است.



About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160