حقوق زن

Posted on at


حقوق زن


حقوق زن درافغانستان نسبت به گذشته حالا تقریبا بهتراست اماهنوز هم خیلی خوب نیست چراکه هنوز هم درمناطق دوردست به زن ها ظلم میشود .چراکه درگذشته یعنی سه دهه گذشته درافغانستان هیچ توجه ای به حقوق زن نمی شد ودرگذشته های خیلی دوردرافغانستان وکشورهای دیگر مثل عربستان قبل ازاسلام زن ها را زنده به گور می کردند اما وقتی که دین مقدس اسلام ظهور کرد این همه نابسامانی هارا ازبین برد یعنی بعضی ازقوانین مثل اینکه زن هیچ حقوقی ندارد وتجاوز کردن بر حقوق زن ها جایز است این همه رااز بین برد دین مقدس اسلام.


اگرقواقنینی که برحقوق زن تعیین شده است درهمه مناطق ویا همه کشورها رعایت گردد(تطبیق گردد) دیگرهیچ خوشونتی علیه زن نخواهد بود (وجود نخواهد داشت).و زن ها حق های دارندمانند زن ها حق آموختن علم ودانش مانندپسرها را دارند,حق ملکیت, حق شرکت درارتش,حق مشارکت درقرارهای قانونی ودرنهایت حق سرپرستی.اگرزن نمی بود هیچ انسانی به دنیا آمده نمی توانست پس ماباید همیشه به زن ها احترام داشته باشیم وازتجاوز کردن برحقوق آن ها خوداری کنیم وهمچنام ازظلم بالای آن ها وزن هاحق انتخاب دارند یعنی حق انتخاب رئیس جمهورونماینده خود را دارند وحق اشتراک کردن درانتخابات رانیزدارند وزن هامی توانندخود را در شورای ولایتی ورئیس جمهوری نامزد کنند واگرتوانائی آن را داشته باشندمی توانندیک کشور راهدایت کنند.


وزن هاخق انتخاب دارند ومابایدهمیشه به آن ها احترام قایل شویم.
About the author

160