نقش رسانه هابالای خانواده ومردم

Posted on at


 


رسانه ها میتوانند درکنار یک خانواده مانند یک معلم باشد،ورسانه ها میتوانند یک الگو باشند برای رفع مشکلات البته رسانه های مثبت واسلامی وتاثیرخوبی بالای خانواده ومردم بگذارند.


رسانه هاهم ازصوتی،تصویری وچاپی میتوانند هرکدام تاثیرخودراداشته باشند.


اگرمارسانه مثبت داشته باشیم ،کسانیکه علمای درنزدیک خودندارند میتوانند موضوعاتی چی ازدینی ،


مذهبی،اقتصادی وغیره مسایل اجتماعی راازهمچون رسانه ای مرفوع بسازند.


اگرما رسانه ای سالم درشهر خودداشته باشیم که خوشبختانه تلویزیون (اصلاح)ورادیو(قرآنکریم) داریم


مردم مامیتوانند رشدکنندوچیزهای رابیاموزند.


خیلی ازمسایل ومشکلات که مادربین خانواده ها میبینیم ،همه اینها الگوبرداری ازرسانه های منفی میباشد.


جنگ بین پدروپسر،بین زن وشوهردرکل مشکلاتی که دریک خانواده بوجود می آید تمام فسادوفحشا کل اینهاازطریق شبکه ورسانه های منفی بوجود می آید.بیشتررسم ورواج هایی که فعلاٌبوجودآمده ازطریق رسانه های منفی هست که بالای مردم تطبیق شده،وازبعداخلاقی زمانی که یک پسرویک دختردرکنارهم بالباس متفاوت یک برنامه ای رااجرامیکنند تاثیر زیادی رابالای جوانان میگذاردکه اینهاهمه ازطریق رسانه های منفی وغیراسلامی بوجود می آید.


مطمئیناً آمارطلاق که بین مردم زیاد شده باز هم عامل عمده آن موجودیت رسانه های غیراسلامی ومنفی میباشد.


باید رسانه ها برنامه هایی بسازند که سبب خشونت ،سبب نزاع بین خانواده وزن شوهرنشود.


بایدرسانه هاانعکاس بدهند که دربین جامعه ما چه مشکلاتی وجوددارندومردم ازکدام برنامه ها


جنبه مثبت رامیگیرند.


 


 About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160